Jul 02, 2022 20:18 Asia/Ashgabat
  • Aşgabatda

"30 gadymy pars hekaýasy" kitabynyň açylyş dabarasy Aşgabat şäherinde Eýranyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň ilçileriniň we medeni işgärleriniň gatnaşmagynda geçirildi.

Eýranyň Türkmenistandaky medeni geňeşiniň tagallasy bilen, TOP taslamasyna laýyklykda Alhoda adyndaky halkara medeni we hünär neşriýaty tarapyndan gowy çagalar üçin gowy hekaýalardan saýlanan 30 gadymy pars hekaýasynyň kitaby 290 sahypada, pars we türkmen dillerinde çapdan çykaryldy.

IRNA-nyň şenbe güni beren hasabatyna görä mejlisler zalynda geçirlen bu dabara Täjigistanyň ilçisi Farrok Şerifzadeh, Täjigistandan aýdymçy Ferdous Haşem, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Golam Abbas Arbab Halis, ilçihananyň işgärleri we türkmen jemgyýetiniň dürli bölümleri, pars talyplary we olaryň ene-atalary, şeýle hem Aşgabatda ýaşaýan eýranlylar gatnaşdylar.

Arbab Khales, Türkmenistan hökümetine medeni çärelere ýer berendigi we iki ýurduň arasynda has köp baglanyşyk döredenligi üçin minnetdarlyk bildirip, şular ýaly maksatnamalaryň şuňa meňzeş programmalar Eýran Yslam Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Täjigistanyň üç ýurdunyň edebiýaty pudagyndaky bilimleri artdyrmaga ep-esli kömek eder we geljekde köptaraplaýyn bilelikdäki medeni maksatnamalary durmuşa geçirip bolar diýdi.

Tags