Jul 31, 2022 16:35 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistan Owganystanyň goňşularyny

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili sebitde durnukly parahatçylygyň we Owganystanda parahatçylygyň we howpsuzlygyň ýola goýulmagy Owganystanyň alty goňşusynyň "Talyban" hökümeti bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamagyny talap edýär diýip hasaplady.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasyndaky hemişelik wekili "Aksoltan Ataýowa", ýurdunyň "Merkezi Aziýa; Parahatçylyk, ynam we hyzmatdaşlyk sebiti" diýen başlangyjy yglan etdi.

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň adyndan Baş Assambleýanyň 97-nji mejlisinde eden çykyşynda sebitde durnukly parahatçylygyň, Owganystanda durnukly parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmegiň we bu ýurduň 6 ýakyn goňşusynyň "Talyban" hökümeti bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamagynyň wagty geldi diýdi.

Ataýowa şeýle hem sebit ýurtlarynyň hyzmatdaşlyk we ösüş üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp: Umumy ruhy, medeni we taryhy miras olary birleşdirýär diýdi. Şeýle hem olar, ulag we aragatnaşyk we birek-biregi kämilleşdirýän ykdysady torlary paýlaşýarlar diýip sözlerine goşdy.

Tags