Aug 04, 2022 15:00 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň maýmyn mama kesele garşy çäreleri

Türkmenistan maýmyn mama keseliň ýaýramagyna garşy çäreleri görýär.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanyň Medisina we lukmançylyk senagaty ministrligi ýokanç keselleri bolan näsaglary izolirlemek üçin deri klinikalarynda karantin bölümlerini döretmegi buýurdy.

Türkmenistanyň saglygy goraýyş edaralary häzirki wagtda daşary ýurtlardan gelýän adamlaryň saklanýan karantin lagerlerinde aýratyn ýerleri hem goýdy.

Polisiýa jemgyýetçilik ulaglarynda we dükanlarda maskalaryň ulanylyşyna gözegçiligi ýene-de güýçlendirdi.

Ondan öň köçelerde maska ​​geýmek häkimiýetler tarapyndan ýatyrylypdy.

Tags