Aug 07, 2022 16:48 Asia/Ashgabat
  • Ýewropalylar tarapyndan Türkmenistanyň serhet goragçylary we gümrük güýçleri üçin okuw kursy geçirildi

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistanda Serhet Gorag Guramasy, Emigrasiýa we Gümrük Dolandyryşynyň arasyndaky gatnaşyklary gowulandyrmak maksady bilen Aşgabatda 3 günlük okuw kursy gurady.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, bu ugurda çap edilen metbugat beýannamasynda şeýle diýilýär: Bu kursyň maksady, belli hünärmenler tarapyndan meýilleşdirilýän we serhet we gümrük postlarynda gözegçilik usullaryny beýan edýän Merkezi Aziýada serhet dolandyryşy ösdürmekdir.

Şeýle hem, bu seminarda Türkmenistanyň ýöriteleşdirilen hyzmatlarynyň merkezi bölümleriniň işgärleri Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň ulanýan iň oňat tejribelerine esaslanýan dürli modeller we utgaşdyrma görnüşleri bilen tanyşdylar.

Bu çärä gatnaşyjylar ýol gözegçilik nokatlarynda barlag nokatlaryny guramak üçin tehnologiki meýilnamalary we serhet we gümrük gözegçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrjak gözleg amallaryny ýerine ýetirmekde özara täsir meýilnamalaryny uýgunlaşdyrmak üçin çözgütleri teklip etdiler.

Maslahatyň ahyrynda gatnaşyjylar serhetaşa meseleleriň, immigrasiýa we gümrük gullugynyň wekiliýetiniň ýörelgelerini durmuşa geçirmek üçin teklipler berdiler.

Tags