Awgust 26, 2019 10:46 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň Maşat şäherinde Türkmenistanyň ýörite harytlar sergisi açyldy

ýekşenbe agşamsy Eýranyň Maşat şäherinde Türkmenistanyň ýörite harytlar sergisi açyldy.

IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä 3 günlik Maşat sergisnde Türkmenistanyň dürli önümleri şol sanda nebit senagaty, gaz, benzen,plastik senagaty, gurluşyk enjamlary,oba hojalyk enjamlary ,mal we süýt önümleri, mebel we bezeg enjamlary,ýylydyşhananyň gurluşuklary, el senagaty, medeni, tehniki we inženerlik gulluklary sergä goýuldy.

Türkmenistanyň Tehrandaky lçisi Ahmat Gurbanow öten agşam maşatdaky Türkmnistanyň ýörite harytlar sergisiniň açylyş dabarasynda eden çykyşynda ykdysady gatnaşyklary ösdürmekde Eýran, Türkmenistanyň nazara alýan birinji ýurtlaryndandyr diýip yglan etdi.

ol şeýlede bu hili sergileriň geçirilmegi ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmeginde ýörite rola eýedir diýip sözüne goşdy.

Eýranyň Razawi Horasan welaýatynyň häkimi Alireza Razm Huseini hem bu serginň açylyş dabarasyna beren sargydynda Eýran bilen Türkmenistan tarhy gatnaşyklardan paýlydyrlar we ençeme asyrlap iki ýurdyň taryhy we ykdysady gatnaşyklary dowam edip gelýändir diýip yglan etdi.

ol şeýle-de Eýran bilen türmenistanyň gatnaşyklarynyň ösdürilmegi ugurdaky böwetlere yşarat edip berk syýasy yrada bilen bu böwetleri aradan aýyryp bljakdyr diýip nygtap geçdi.

Tag

Teswirler