Sentýabr 19, 2020 16:05 Asia/Ashgabat
  • Türkmen-Türk gatnaşyklarynyň ösüşi

Türkmenistan we Türkiýe Mejlisleriniň başlyklary iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ähli ugurlarda ösdürilmegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şenbe güni Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistan mejlisiniň başlygy Golşat Mamedowa, türk kärdeşi Mustafa Şentup bilen wideo konferensiýasynda duşuşyp, söwda, ykdysady, syýasy, medeni we gumanitar hyzmatdaşlygy ösdürmegiň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdy.

Duşuşykda şeýle-de Aşgabat-Ankara parlamentleriniň arasynda has köp hyzmatdaşlygyň zerurlygy nygtaldy, sebäbi türkmen-türk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegi kanuny esaslaryň berilmegine baglydyr.

Türkmen Mejlisiniň başlygy türk kärdeşini öz wagtynda Aşgabat şäherine baryp görmäge çagyrdy.

Türkmenistanyň raýatlary üçin Türkiýe daşary ýurtda işlemekleri üçin iň möhüm ýurtdyr.

Türkiýedäki Türkmen raýatlarynyň köpüsi bikanun suratda huzurlydyrlar.

Tag

Teswirler