Dec 05, 2020 22:24 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistan döwleti, Fahrizadeniň terror edilmegini ýazgardy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Eýran Yslam Respublikasynyň Goranmak ministrliginiň Gözleg we innowasiýa guramasynyň başlygy Şehit Mohsen Fakhrizadeniň öldürilmegini ýazgardy.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmeniň Daşary işler ministri Raşid Meredow Eýranyň Aşgabatdaky ilçisi Golam Abbas Arbab Halis bilen duşuşdy we eýranly alym Mohsen Fakhrizadehiň öldürilmegi bilen baglanyşykly gynanç bildirip Aşgabat bu jenaýaty berk ýazgarýar we BMG-nyň Tertipnamasynyň esasy ýörelgelerine daýanyp, islendik zorlugyň, esasanam adam öldürilmegini, halkara hukugynyň we adamzat gymmatlyklarynyň gödek bozulmagyny berk ýazgarýar diýip yglan etdi..

Tags