Noýabr 14, 2019 23:48 Asia/Ashgabat
  • Amerikanyň harbylarynyň hozury , Aziýanyň gün batarynda , dowam etmegi.

Amerikanyň prezidenti , Donald Trampyň , bu ýurtyň harbylaryny , Aziýanyň gün bataryndan ylaýta da Siriýa bilen Owganystandan çykarjak dygy barada yzygydyrly wadalary bermegi bilende , durmuşky ýagdaý , Waşyňtonyň , öziniň zor aýdyjy syýasaty ugurunda , Aziýanyň günbataryndaky güýçlerini we harby enjamlaryny gurup köpeltmekçi bolýanlygyny görkezýändir.

Amerikanyň prezidenti , Donald Trampyň , bu ýurtyň harbylaryny , Aziýanyň gün bataryndan ylaýta da Siriýa bilen Owganystandan çykarjak dygy barada yzygydyrly wadalary bermegi bilende , durmuşky ýagdaý , Waşyňtonyň , öziniň zor aýdyjy syýasaty ugurunda , Aziýanyň günbataryndaky güýçlerini we harby enjamlaryny gurup köpeltmekçi bolýanlygyny görkezýändir. Amerikanyň ortak ştabynyň başlygy , general Melly , geçen ýekşenbe güni beren gürrüňlerinde, Amerikanyň , Aziýanyň gün batar sebitindäki harby hozuryny , Amerikany milli howpsyzlygyny bähbitleri ugurunda wasp edip , Waşyňton , näçe wagtlap bu hozuryny dowam etjekdir diýdi.Milli , ABC habar ulgamy bilen geçiren söhbetdeşliginde , Amerikaly harbylar ahtemala görä , ýene bir näçe ýyl Yrak , Siriýa we Owganystanda boljakdyrlar diýdi. Onyň aýtmagyna görä , Amerikanyň mezende 600 harbysy ,siriýada galýandyrlar. Pentagonyň bu ýokary derejeli resmisi , Amerikaň , Aziýanyň gün bataryndaky hozury , sebit ýurtlaryň, terrorçylaryň aman pena jaýlaryna öwrülmekleriniň öňine geçilmegi maksady bilen bolýar diýip toslady. Waşyňtonyň , Aziýanyň gün bataryndaky harby hozurynyň dowamly dygyny ýaňadan nygtamagy , şeýle bir ýagdaýda bolýandyr welin , sebit ýurtlaryň resmileriniň we ilatiniň yglan etmekleri boýunça , Amerikaň özi , sebitde terrorismiň berkip ösmeginiň asly sebäpkäridir. Amerika bilen onyň ýaranlary 20001-nji ýylda terrorisma garşy göreşmek we Owganystanda howpsuzlygy berkarar etmek bahanasy bilen bu ýurta hüjüm etdiler. Emma şol zamandan bäri,Owganystanda amansyzlyk , terrorism we neşe maddalaryň öndürilmeklri gözä ilerli köpelendir. Şeýle halda Waşyňton , DAEŞ-yň hem Owganystanda hozurly bolup iş bozarlyk etmegine şert döredendir. Siriýadaky dartgynlylyk hem 2011-nji ýyldan we Siriýaň kanuny döwletiniň ýykylmagy, çydam toplamyň dargadylmagy we sebitiň ýagdaýynyň Zionist režimiň peýdasyna üýtgedilmegi maksady bilen , Amerika bilen onyň gün batarly we arap ýaranlarynyň terrorçy toparlara şol sanda DAEŞ-a ýaýwaň hemaýat bermekleri bilen başlandy we Waşyňto heniz hem , Siriýaň nebit meýdanlaryny goramak bahanasy bilen bu ýurdyň gün dogarynda kanuny hozuryny dowam etýändir. Ol bir tarapdan Eýranyň nebitiniň satyn alynmagyna berilýän çäkli wagtyň gutaryp , sanksiýalardan moaf bolmagynyň ýatyrylmagyndan we Eýrany nebit eksportynyň öňine geçilmegi ugurunda Amerikaň eden işleriniň artmagyndan soň , soňky aýlarda ,Amerikaň Pars Aýlag örisindäki harby hozury güýjürgändir. Amerika , Eýrana aňyr baş agram bermek syýasatynyň ugurunda , Eýranyň howplaryna göreşmek bahanasy bilen, Tährana garşy sanksiýalaryny güýjürgetmeginden aýry , Pars Aýlagy bilen onyň töweregindäki suwlarda harby hozuryny artdyrmagy , şeýlede Arabistana 3000 harbysyny we padafand sistemalaryny we uruş uçarlaryny ibermegi bilen sebitde durnuksyzlyk we amansyzlyklaryň güýjürgemeklerine şert döredendir. Pentagon , Amerikaly güýçleriň Arabistanda ýerleşdirilmekleri , köpräk goranyş gudrata şert döredip bilýär diýip toslandyr. Tramp, saýlawlar boýunda beren wadalarynda tapylyp bilmegi üçin ,Amerikň harby güýçleriniň Owganystan bilen Siriýadan çykmaklaryny bir näçe gaýtar nygtandyr, şeýle halda Amerika , ýene bir gaýtar öz boluşyny üýtgedip , bu ýurdyň , Owganystan bilen Siriýadaky harby hozurynyň dowam etjek digini habar berendir. Trampyň şeýle parhly boluşlary , deslap , Amerika döwletiniň daşary maksatlarynyň gümürtikli we näbelli diginden hekaýat edip heniz hem Amerikaň içinde bu ýurdyň Owganystan bilen Siriýadaky hozury barada prezident bilen häkimiýet gurumyň arasynda agzy alalyk bar dygyny görkezýändir. Amerika sebitäki borçlaryny azaltmak we Trampyň aýtmagyna görä hamana Waşyňtonyň sebitdäki ýaranlarynyň mogtyna Amerikaň hemaýatlaryndan paýly bolmaklaryna soň berilmegi barada Trampyň boluşlarynyň 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň 19-ynda birdenkä tutum tutup Amerikaly güýçleri Siriýadan çykarýandygyny yglan etmegine sebäp boldy.Şeýle halda Tramp içerden berilen güýçli gysyşlar we Waşyňtonyň Ýewropaly ýaranlarynyň beren agramlary babatly Siriýa baradaky öňki boluşlaryndan yza çekilmeklige mejbur boldy. Bu mesele Owganystan barada hem bolandyr. Trampyň wadalary bermegi bilende , durmuşda Amerikaň mezende 14000 güýçi Owganystandadyrlar. Bu ýagdaý bolsa , Amerikaň Owganystday harby hozurynyň näbelli wagta çenli dowam etmeginiň we Amerikaň häkimiýet gurumynyň , Tramp bilen Ak Tamyň tutýan tutumlaryndan üstüm durýanlygynyň nyşanasydyr.

Tag

Teswirler