Ýanwar 27, 2020 22:58 Asia/Ashgabat
  • رهبری
    رهبری

Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýätollah Hamenei hezretleri ýokary okuwçylaryň Yslam Jemgyýetler Bileleşiginiň Ýewropada geçirlen 54-nji oturşygyna sargyt berip , üstümizdäki ýylda syzyň oturşygyňyz , möhüm hadysalaryň arasynda geçirilýär, olaryň her biri bolsa Yslam Eýranyň we bu ýurdyň ynkylapçy milletiniň azamatynyň we ähtibarynyň nyşanasydyr diýip nygtadylar.

Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýätollah Hamenei hezretleri ýokary okuwçylaryň Yslam Jemgyýetler Bileleşiginiň Ýewropada geçirlen 54-nji oturşygyna sargyt berip , üstümizdäki ýylda syzyň oturşygyňyz , möhüm hadysalaryň arasynda geçirilýär, olaryň her biri bolsa Yslam Eýranyň we bu ýurdyň ynkylapçy milletiniň azamatynyň we ähtibarynyň nyşanasydyr diýip nygtadylar.

Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy , düýn Wenada okalan sargydynda , Eýranyň boýdan başyndaky ýaşlaryň azamatly bölüminde dini we magnawi işleriň we bilimdir tehnologiýa örilerde bolýan müňlerçe işiň ýanynda ýaşlaryň berk durmak ruhyýalarynyň bolýanlygyna , ilatyň deňi taýy bolmaýan huzurlaryna , harby taýdan gudratyň görkezilmeklerine we şehit bolmaklyga yşarat edip , bu zatlary bu günki dünýäde bir ýeke gopgunyň özini görkezmeginiň bir möhüm nyşanasy bilip , bu gopgun taryhyň gelejegine çuň we kesgitleýji täsirlerini galdyryp bilýär diýip nygtadylar. Yslam ynkylabyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň , Ýewropada ýokary okuwçylaryň Yslam jemgyýetler Bileleşiginiň geçiren oturşygyna garap beren sargydynyň möhüm meseleleri bolýandyr we ynkylabyň 2-nji gadamdaky maksatlary ugurunda strategik ähmiýetden paýly bolýandyr. Yslam ynkylabyň mertebesi belent ýolbaşçysy , milli sebitleýin we halk ara meselelere çuň we köp taraplaýyn garap , duşmanyň tutuşlaýyn hilelerini saýgarmagy bilen , durly zamanlarda dürdäne gürrüňlerini aýdyp ýol görkezendirler. Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy, şu ýerlikde hem 2-nji gadam baradaky beýan namada , gelejegiň göz ýetimini belli edip , möhüm maksatlary we şol maksatlara ýetilmeginiň ýollaryny görkezendir. Hezretleri , yslam ynkylabyň 2-nji gadamynyň beýan namasynyň bir bölüminde , bütin dünýä sahnasy, bu günki gün , özini görkezip barýan gopgunlara şaýatdyr. Amerika bilen Sionizmiň agalyk etmeginiň garşysynda çydam ülňisi esasynda yslam oýalyk galkynşyň täze hereketleri , Asianyň gün batar sebitinde Amerikaň syýasatlarynyň ýeňilmegi we olaryň sebitde dönüklik etýän işdeşleriniň dyza çökmekleri, Yslam Respublikanyň Asianyň gün bataryndaky syýasy gudratynyň artmagy we onyň agalyk etmegi isleýän düzgüniň garşysynda ýaýbaň ýaň salmagy , bular , Yslam Respublikanyň yzzatyny görkezýän zatlaryň bir bölümidir. Bu zatlar bolsa diňe batyrgaýlykly hereket edilmegi we jihatlyk müdirleriň çäre görmekleri bilen , ele gelýär diýip ýatlara berdiler. Bu uly özgeriş , Yslam Ynkylabyňdyr we aktiw bolýanlygyň nyşanasydyr. Hakykatda bu günki gün özlerini görkezen ýa da görkezip barýan gopgunlara şaýat bolýandyrys , bu zatlary bolsa , Amerika bilen Sionizmyň agalyk etmekleriniň garşysynda çydam ülňisi esasynda bolýan yslam oýalyk galkynşyň täze hereketinde we şolara meňzeş zatlarda görmek bolýandyr. Bu zatlar Yslam Respublikanyň yzzatnyň bir bölümidirler şonuň üçin hem Aýätollah Hamenei hezretleri , Ýewropadaky ýokary okuwçylaryň Wenada geçiren oturşyklaryna beren sargydynda şeýle möhüm işlerde imanly bolýan bilimli ýaşlara umyt bildirilýär, syz taryhy ýasaýan şeýle adamlaryň sanlaryndan bolup bilýändirsiňiz diýip yglan etdiler.

 

Teswirler