Aprel 23, 2020 02:14 Asia/Ashgabat
  • فن آوری
    فن آوری

Korona wirusyň dünýä ýaýrap ilatyň janlaryna we ýaşaýyşlaryna we ykdysadyýete hem tutuşlaýyn howp abandyrmagy bilen , tehnologiýaň ösdürilmegi we täzä ylymlar boýunça täzä pursatlaryň döredilmekleri , bu kesele göreşilmegi üçin gerekli bolýan işlere öwürilendir.

Korona wirusyň dünýä ýaýrap ilatyň janlaryna we ýaşaýyşlaryna we ykdysadyýete hem tutuşlaýyn howp abandyrmagy bilen , tehnologiýaň ösdürilmegi we täzä ylymlar boýunça täzä pursatlaryň döredilmekleri , bu kesele göreşilmegi üçin gerekli bolýan işlere öwürilendir.

Eýranda hem korona wirusynyň kontrol edilmegi üçin bolýan işler , ösen tehnologiýalar tapgyryna ýetip şu ýerlikde aýdyň ylmy netijeleri yzyna tirkändir. Korona wirusa garşy göreşilmeginde iki aýdan azrak wagtyň boýunda edilen jihatlarça işler bilen Eýranda ykdysadyýetden tut ynsanlaryň jan saglyklaryna çenli köp üstünlikler bolandir. Şu ugurda yslam Eýranyň prezidentiniň ylmy we tehnologiýa işler boýunça orunbasary Sorena Sättaryň huzurynda geçen günlerde korona garşy göreşilmegine degişli bolýan tehnologiýa önümleriň bir näçesi , şol sanda bu keseli çalt saýgarýan kitler , izolýasion – ilatyň gelim gidim etmeklerini kontrol etýän enjamlar we arassalaýyş önümler görnüşe goýuldylar. Indi , ýurdymyzyň dewa derman we lukmançylyk işçileriniň ýadamany gije gündiz tagalla etmegi bilen şeýle de ylmy kompaniýalaryň we goşundyr Sepahyň başarjaňlyklaryndan haýyrlanmagy bilen , köp üstünlikler ele gelendir. Eýran , ylmy ösüşi bilen ylaýtada dewa derman we lukmançylyk enjamlary öndürmegi bilen , korona dartgynlylygyna garşy göreşilmeginde beýleki ýurtlara hem kömek edip bilmegi ornunda durandyr. Tähranyň Sänäti-Şärif uniwersitetiniň barlaýjylary soňky günlerde ilkinji gezek üçin , adamlaryň gursaklaryndan surat almak ýoldan kowid-19 keseli saýgarýan sistemany taslap bejerendirler. Tähranyň Sänäti-Şäri uniwersitetiniň aňtaw we tehnologiýa we ara baglanşyklar merkeziniň başlygy , Hämid Reza Räbiee, Eýranyň bejeren önüminden haýyrlanmagy üçin Kanada – Rumyniýa – Indoneziýanyň bildirýän isleglerine yşarat edip , lukmançylyk sistemalardan haýyrlanmagy , kanuny , hukuky we ahlak taýdan şert döredilmegine mätäçdir. Bu işler edilendirler we ýakynlykda bu önümlere isleg bildiren taraplara iberiljekdirler diýdi. Räbiee , korona kesele duçar bolan adamlaryň sanlarynyň köp bolmagy we olaryň çalt saýgarylyp em edilmeklerine kömek edilmegi üçin , bu sistema mugtyna dünýäniň lukmanlarynyň we dewa derman merkezleriniň erkinde goýuljakdyr diýip nygtady. Şu öride Eýranyň ýadro energiýa guramasy hem aktiw roly oýnaýandyr. Korona kesele garşy göreşilmeginde we ýadro lukmançylyk bölümde Eýranyň ýadro energiýa guramasynyň el geren üstünlikleri , ýurdymyzda ylym – tehnologiýa we barlaýjy bölümlerde uly kadam ardylandygyny we mundan ozal diňe bir näçe ýurdyň elinde bolan lukmançylyk enjamlarynyň indi Eýranlylaryň hem erkinde bolýandyklaryny görkezýändir. Bir näçe ýyl bäri çydam ykdysadyýeti ýolunda ardylan  kadamlar bilen Eýranyň ylmy derejesi yzy giderli ýokary galandyr. Yslam ynkylabyň mertebesi belent ýolbaşçysy hezretlei Aýätollah Hamenei , ýurdymyzda ylmy ösüşiň yzy giderli dowam etmeginiň gereklidigini nygtap , ylmy üstünlikler , ynkylabyň 2-nji kadamynda köpräk we ulyrak üstünlikleriň bolmagyna şert we umyt döretýär diýdiler. Mertebesi belent ýolbaşçymyz bir näçe wagt mundan ozal öziniň twitter sahypasynda bir twitt berip , yslam ynkylaby soň  bolan Eýranyň ylmy ösüşi , biziň aýdan zadymyz däldirde eýsem , dünýädä ylmy merkezleriň tarapyndan ykrar edilen zatdyr. Olaryň ynamlaryna görä ,dünýäň boýdan başynda ylmy ösüşiň iň çaltlylygy soňky ýyllarda Eýranda bolandyr diýip ýazdylar. Korona wirusa garşy göreşilmeginiň agyr ýagdaýynda Eýranda ylym we tehnologiýa  örilerde bolan täze üstünlikler , korona wirusdan geçilmegi üçin saglyk ölçegleri ýokary galdyrmakdan aýry ,Eýranyň , halk ara örilerde ösmegine hem mynasyp şerti döredip bilýändir.

 

 

Teswirler