Aprel 25, 2020 00:09 Asia/Ashgabat
  • نور-1
    نور-1

Gased atly raketa bilen Nur-1 adyndaky emele hemranyň gök aşa ýollanyp ýer şarynyň mydarynda ýerleşmegi , Amerika we kä bir Ýewropaly ýurtlaryň syýasy we gaýtalama pozitsiýalaryna duş geldi.

Gased atly raketa bilen Nur-1 adyndaky emele hemranyň gök aşa ýollanyp ýer şarynyň mydarynda ýerleşmegi , Amerika we kä bir Ýewropaly ýurtlaryň syýasy we gaýtalama pozitsiýalaryna duş geldi.

Nur-1 adyndaky emele hemra geçen çarşenbe güni Gased atly 3 tapgyrlyk emele hemrany göterýän raketa bilen Eýranyň merkezi çölinden , ýeňişli suratda , gök aşa ýollandy we ýer şarynyň 425 kilometerlik mydarynda ýerleşdi. Bu ylmy ýeňişiň Eýranyň ozarmanlarynyň ýyllar boýy eden talaşlarynyň netijesidir. Eýranlylar öz ylymlary we alymlary bilen , ylmyň belent daglarynda ýerleşmekde hiç bir serhedi özlerine belli eden däldirler. Ylmyň ähli jähetlerine ýetmek , Eýran yslam respublikasynyň güýç gudratyny daýandyrmagyna gerekli bolup durýandyr we Eýranyň ozarmanlary ähli ylmy jähetlerde öňe tarap sürüp barýandyrlar. Eýranyň raketalyk güýji we ukyby , Eýranyň köp gudratyny daýandyran ukyplaryň birisidir. Eýran yslam respublikasy bu köp gudratlardan , başka strategik ukyplaryny daýandyrmakda haýyrlanyp durandyr. Gök aşada bolan özgerişler we durly örilerde we  meýdanlarda ara baglanşyklar we saýgaryş meýdanda bolan gereklikleri üpjün etmek , gök aşa senagatyny ösdürmegiň zerur dygyny görkezýändir. Şu ýerlikde , Eýranyň yslam ynkylabynyň pasradrlar sepasynyň gök aş güýçleriniň  serkerdesi , serdar , Ali Jäfär Abadi , düýn beren gürrüňlerinde , Nur-1 atly emele hemra , Eýrana saýgaryş we aňmak operasiýalarda , arabaglanyşyk işlerde we gämiler , uçarlar we maşynlaryň ugurlaryny belli etmekde , Eýrana strategik kömeklerini edip , şu işleri mümkin etjek diýip belledi. Daşdan arabaglanyşyk gurmakda , suw we klimatda boljak özgerişleri saýgarmak we çaklamakda we etrap däki özgerişlerden habarly bolmakda , gök aşa senagaty kömekçi bolýandyr we bu işleriň kä birlerini , Nur-1 atly emele hemra , ýerine ýetirjekdir.

Nur-1 atly emele hemranyň işleri bellidir we şu ugurda Eýran  BMG-nyň 2231-nji karar hatyny gödek bozdy we Eýrandan arzaly boljakdyrys diýilen toslamalaryň düýbi we esasy , syýasy ýüzleşmeler bolup durýandyr.

 

Tag

Teswirler