Mar 04, 2021 16:12 Asia/Ashgabat
  • Amerika Hytaý üçin iň uly howp

Hytaýyň prezidenti Amerikany häzirki dünýädäki bulam-bujarlygyň çeşmesi we ýurduň howpsuzlygyna we ösüşine iň uly howp diýip atlandyrdy.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Hytaýyň prezidenti Şi Jin Ping ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky Günbataryň güýjüniň azalýandygyny we gündogaryň güýjüň we kuwwatynyň artýandygyny aýtdy.

Ondan öň Indopacam ady bilen tanalýan Hindi-Ýuwaş umman sebitindäki ABŞ güýçleriniň serkerdesi Adam Filip Deýwidson ABŞ-nyň Hytaýa garşy howpuny ýokarlandyrmagy talap edipdi.

Şol bir wagtyň özünde ABŞ bilen Hytaýyň arasyndaky dartgynlyk ykdysady, söwda, geosyýasy we strategiki meseleler ýaly köp sanly meseläni öz içine alýar we Waşingtonyň  Hong-kong, Taýwan we Günorta Gündogar Hytaý deňizleri ýer dawalary ýaly meselelere birnäçe gezek gatyşmagy bilen hasam güýçlenendir.

Waşingtonyň Pekine bolan garaýşy Baýdeniň häkimiýet başyna gelmegi bilen üýtgäp biler diýen käbir çaklamalara garamazdan, Baýden administrasiýasynyň birnäçe işgäriniň Hytaý hakda aýdan sözleri, öňki Trump administrasiýasynyň şol bir repressiw syýasatlaryny alyp barýandygyny görkezýär.

Tags