Apr 06, 2021 21:46 Asia/Ashgabat
  • Hytaý: ABŞ Eýrana garşy ähli sanksiýalary ýatyrmaly

Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary "Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýadro ylalaşygyna şertsiz gaýdyp gelmeli we Eýrana garşy ähli bikanun sanksiýalary ýatyrmaly" -diýdi.

Hytaýyň Sinhua habar gullugynyň habaryna görä, Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Zhao Li Jian sişenbe güni habarçylaryň arasynda ýadro ylalaşygyň Bilelikdäki komissiýasynyň mejlisiniň Wenada geçiriljekdigine yşarat edip Häzirki wagtda Eýranyň ýadro ýagdaýy möhüm döwürde, we Hytaý ABŞ-nyň sanksiýalarynyň ýatyrylmagyny we ýadro ylalaşygyň bilelikdäki komissiýasynyň Eýran tarapyndan durmuşa geçirilmeginiň täzeden başlamagyny goldaýar diýip yglan etdi.

Tags