Jun 24, 2021 10:28 Asia/Ashgabat
  • Hizbullah, Liwandaky syýasy dartgynlygy azaltmak üçin töwella edýär

Habar çeşmeleri Liwan Hizbullahynyň dartgynlygy azaltmak we täze ministr döretmek barada ylalaşyga gelmek üçin prezident bilen parlamentiň başlygy, şeýle hem syýasy toparlaryň arasynda araçylyk etmäge synanyşýandygyny habar berdiler.

Liwanda ministrler kabinetiniň krizisi geçen hepde premýer-ministriň ministrler kabinetini, prezidentini we mejlisiniň spikerini döretmekde "beýanat söweşi" bilen hasam güýçlendi. Bu ýagdaý, Liwanyň mejlisiň başlygy bilen prezidentiň biri-biri bilen ýüzbe-ýüz bolýan täze syýasy gapma-garşylyga girendigini görkezdi. Ondan öň wagtlaýyn premýer-ministr Saad al-Hariri we Liwanyň prezidenti Mişel Aoun birnäçe gezek duşuşyp, ministrler kabinetiniň döredilmegine päsgelçilik döretmekde biri-birini  aýypladylar.

Şol bir wagtyň özünde Näbih Berriniň ýolbaşçylygyndaky Amal hereketi we Jebran Basiliň ýolbaşçylygyndaky Erkin Milli Hereket ýakynda birek-birege garşy beýanat ýaýratdy. Bu hereketler, bu sözleriň dowam etmeginiň Liwandaky syýasy ýagdaýyň ýaramazlaşmagyna sebäp bolup biljekdigini görkezdi. Şeýlelikde, Erkin Milli Hereketiň başlygy Jebran Basil Hizbullaha gatnaşýan adamlar we toparlaryň arasynda araçylyk etmäge çagyrdy. Şunuň bilen baglylykda, Al-Maýadin ulgamy Hizbullahyň bir tarapdan Aoun bilen Bärri beýleki tarapdan Amal bilen erkin milli hereketiň arasyndaky ýagdaýy köşeşdirmäge synanyşýandygyny habar berdi.

Hizbullah araçylyk etse-de, Liwanda bir dildüwşük bolup geçen ýaly, Mişel Aoun, Näbih Bärri, Amal hereketi we Erkin Milli Hereket Liwandaky Hizbullaha ýakyn şahsyýetler we toparlar bolup, indi gijä galmagyň sebäbine ünsi jemleýär Saad al-Hariri tarapyndan ministrler kabinetiniň döredilmeginde biri-biri bilen syýasy tapawutlar bar we biri-birine garşy durýarlar. 2018-nji ýyldaky parlament saýlawlarynda koalisiýany ýeňip bilmedik Garşylyk koalisiýasynyň garşydaşlary, indi koalisiýa agzalarynyň arasynda bölünişik döretmäge ýa-da ministrler kabinetini döretmek prosesinde dartgynlyga sebäp bolmaga çalyşýan ýaly görünýär.

Ýene bir mesele, Hizbullahyň araçylygy ýagdaýy köşeşdirip, Hizbullahyň ýaranlary arasyndaky beýanat urşuny duruzyp biler we täze Liwan kabinetiniň döredilmegi üçin ýagdaýyň ýaramazlaşmagynyň öňüni alar. Liwanyň Hizbullahy soňky sekiz aýda premýer-ministr Saad al-Harirä garşy çykmady, al-Hariri bolsa 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda işinden aýrylmagy bilen Liwany çylşyrymly syýasy ýagdaýa saldy we Hizbullah hemişe täze kabinetiň zerurdygyny nygtady.  

 

 

Tags