Jun 29, 2021 21:24 Asia/Ashgabat
  •  Adam hukuklaryny bozýanlara Iňlisiň ýarag söwdasy

Günbatar ýurtlary adam hukuklaryny bozýanlara dünýäde iň köp ýarag eksport ediji bolmagyna garamazdan,adam hukuklaryny goraýandygyny we parahatçylygy gözleýändigini aýdýarlar; Angliýa bu ýurtlaryň biridir.

 

Soňky halkara gözleglerine görä, London soňky on ýylda adam hukuklaryny bozýanlara 17 milliard ýarag satdy.

Adam hukuklary sebäpli "erkin" ýurtlara bölünmedik ýurtlaryň üçden iki böleginiň soňky on ýylda Iňlis hökümetinden ýarag ygtyýarnamasy alandygy habar berildi.

Ýarag satmak Günbatar ýurtlarynyň esasy ykdysady we syýasy syýasatlaryndan biridir we olar arkaly her ýyl milliardlarça dollar gazanýarlar. Bu ýaraglar esasan adam hukuklaryny bozýanlaryň sanawynda durýan ýurtlara satylýar. Aslynda, Günbatar ýurtlary, esasanam Angliýa, urşa garşy şygarlary aýdýan we parahatçylyk hakda gürleýän ýaly görünse-de, iş ýüzünde Saud Arabystany ýaly ýurtlaryň uruş jenaýatlary bilen baglanyşykly milliard dollarlyk ýarag söwdasyna gatnaşýar. Bu ýaraglaryň köpüsi Ýemende we bu ýurduň goragsyz halkyna garşy söweşde ulanýar.

Saud Arabystanynyň koalisiýasynyň Ýemendäki jenaýatlarynyň we bu ýurtda aýallaryň we çagalaryň öldürilmeginiň şöhlelenmegi, adam hukuklary guramalary tarapyndan günbatar hökümetleriniň syýasatlaryna garşy gahar, ýigrenç we garşylyk tolkunyny döretdi. dünýä Adam hukuklaryny bozýan ýurtlara ýarag satmagy gadagan edildi, hatda bu ýurtlaryň käbirleriniň kanun çykaryjylary Saud Arabystany ýaly ýurtlara ýarag satmagy gadagan etdi. Şunuň bilen baglylykda, Frankfurt Parahatçylyk instituty ýakynda Ýewropa Bileleşigiň standartlaryna laýyklykda ýarag alýanlaryň adam hukuklaryna we halkara hukugyna hormat goýmalydygyny we Saud Arabystanyna ýarag söwdasyna garşy gelýän sebitde parahatçylygy we durnuklylygy saklamalydygyny aýtdy.   Emma kanuny päsgelçiliklere we halkyň ýarag satmagyny gadagan etmegiň talaplaryna garamazdan söwda dowam edýär. Çap edilen statistikalara görä, Angliýa we ABŞ Saud Arabystanyny we onuň ýaranlaryny ýarag bilen üpjün edýän iki esasy ýurtdyr.

Angliýa diňe bir Saud Arabystanyny ýarag bilen üpjün ediji bolman, eýsem Sionist režimine esasy ýarag satyjydyr. Bu režimde goragsyz palestinalylary öldürmek üçin bu ýaraglar ulanylýar.

 

 

 

Tags