Sep 16, 2021 10:31 Asia/Ashgabat
  • 2020-nji ýylyň sentýabr aýyndaky kadalaşdyrmak şertnamasyndan bir ýyl soň, netije nähili boldy?

Ysraýyl, BAE we Bahreýn arasynda sentýabr şertnamasyna gol çekilenden bir ýyl geçdi. Bu şertnama, garaşylyşy ýaly, iki arap döwlete we sionist režimine netijeli boldymy?


BAE we Bahreýn Arap ylalaşygy diýlip atlandyrylýan sionist režim bilen barlyşyk ylalaşygy, 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Ak tamda Netanýahu we Donald Trump, BAE we Bahreýn daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda gol çekildi. 15-nji sentýabrda şertnama gol çeken dört adamyň arasynda Benýamin Netanýahu we Donald Trump indi häkimiýet başynda däl, bu ylalaşyk şertnamasynyň olaryň häkimiýetde ýaşamagyna täsir etmedi.
BAE we Bahreýn hökümdarlarynyň öňe sürýän talaplaryndan biri, Ysraýyl bilen ylalaşyk Palestina üçin has uly howpsuzlyga sebäp bolar, ýöne bir ýyldan soň munuň tersi boldy. Geçen ýylyň maý aýynda Kudus gylyjy söweşi, kadalaşdyrmak şertnamasynyň maksadyna garşy bu talapyň alamatlaryndan biridir. Şeýlelik bilen, Ybraýymyň şertnamasy diňe bir hiç zat gazanyp bilmän, eýsem Ysraýylyň palestinalylara garşy zorlugyny we jenaýatlaryny artdyrdy.
Soňky bir ýylda köp sanly Ysraýyl raýaty Bahreýn we BAE syýahat etdi, Abu Dabide, Manamada we Tel Awiwde ilçihanalar açyldy, Ysraýyl resmileri Bahreýn we BAE ýurtlerine we bu iki arap döwletiniň resmileri Tel Awiw-a sapar etdiler emma bu hereketler  taraplarynyň  ykdysady bähbitlerine hyzmat etmedi.
Indiki mesele, bu şertnamanyň Ysraýyl üçin peýdalarydyr. Bu şertnama bilen Ysraýyl iki arap döwleti bilen gatnaşyklaryny berkitmegi we belli bir derejede syýasy bähbitlerini goramagy başardy, emma bu şertnama Ysraýylyň kynçylyklaryny, esasanam  ykdysady we howpsuzlyk ugurlarynda azaltmady. Munuň sebäplerinden biri, arap jemgyýetçiliginiň Ysraýyla bolan ýigrenjiniň we gahar-gazabynyň diňe bir azalman, eýsem arap ýurtlarynyň özüni alyp barşynyň we Ysraýylyň palestinalylara garşy zorlugynyň artmagy netijesinde artmagydyr.
 

Tags