Oct 02, 2021 10:42 Asia/Ashgabat
  • 2000-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan 21 ýyl soň; Al-Aksa Intifadadan palestinalylar üçin sapaklary

Al-Kuds Intifadanyň 21 ýyllygy mynasybetli palestinalylar ýol ýöriş geçirip Kudsy basyp alan režimiň syýasatlaryny we jenaýatlaryny ýazgardylar.

Al-Kuds Intifadanyň 21 ýyllygy mynasybetli palestinalylar ýol ýöriş geçirip Kudsy basyp alan režimiň syýasatlaryny we jenaýatlaryny  ýazgardylar. Ysraýyl güýçleri palestinaly demonstrantlara hüjüm edip, onlarça adamy ýaralady.Geçen Bir hepdäniň dowamynda Ysraýyl güýçleri tarapyndan sekiz palestinaly öldürildi.
Al-Aksa Intifada 2000-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda başlandy we Şarm el-Şeýhde ýaraşyk şertnamasy baglaşylança 2005-nji ýylyň 8-nji fewralyna çenli dowam etdi. 4 ýyl 4 aýyň dowamynda 3712 palestinaly şehit boldy we on müňlerçe adam ýaralandy. Şeýle-de bolsa, palestinalylar diňe bir sionist režime  garşy durmagy bes etmediler, eýsem garşylyk ýyllar boýy güýçlendi.
Çydama bolan Palestinalylaryň ynamyň görnükli alamaty, 2005-nji ýylda Al-Aksa Intifada gutaraly bäri müňlerçe palestinaly şehit boldy, on müňlerçe palestinaly ýaralandy we tussag edildi, ýöne garşy durmaklaryny bes etmediler. Garşylygy güýçlendirmegiň alamaty soňky 11 günlük söweşidir. Gaza zolagyndan basylyp alnan ýerlere 4000-den gowrak raketa atyldy, Ysraýylyň goranyş ulgamlaryndan raketalaryň takmynan 85 göterimi  geçdi we  režimiň howa gorag komandiri Demir gümmez ulgamynyň gowşak taraplaryny we netijesizligini boýun aldy. Aslynda, Al-Aksa Intifada 4 ýyl 4 aý dowam eden bolsa, Ysraýylyň Palestina garşy söweşleri birnäçe günüň içinde tamamlanýar.
Bu üstünliklerde şübhesiz Intifada möhüm rol oýnadygy . Intifada ýaş nesil üçin palestinaly şahsyýetiň nyşanydyr. Intifada çaknyşyklaryň sebäbini Al-Aksa metjidiniň basyp alyjy režim tarapyndan basyp almagydygyny görkezýär.  
Ýene bir mesele, Intifada palestinalylaryň bähbitlerini goramagyň ýolunyň eglişik däl-de, garşylykdygyny subut etdi. “Al-Aksa Intifada” -dan 21 ýyl soň, Palestina hökümeti Ysraýyl bilen gepleşiklere we ýaraşyk çagyryşlaryny dowam etdirýär. Bu aralykda, Ysraýyl režimi palestinalylara garşy zorlugy we jenaýatlary güýçlendirdi, diňe geçen bir hepde içinde sekiz palestinaly öldürildi. Ysraýylyň harby zorlugynyň diňe Gaza zolagy bilen çäklenmän, Günbatar Şeriýada we Iýerusalimi basyp alandygyny hem bellemelidiris.  

Tags