Oct 15, 2021 19:31 Asia/Ashgabat
  • Alyýewiň Eýrana we Ermenistana garşy täze aýyplamasy

Eýrana garşy soňky aýyplamalardan soň, Azerbaýjanyň prezidenti bu gezek Eýrany Ermenistana Ýewropa neşe gaçakçylygynda kömek bermekde aýyplady.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, "Azerbaýjanyň prezidenti Elham Aliýew" Eýrana garşy täze çişirmelerinde Eýran bilen ylalaşyp, Ermenistan soňky Nagorno-Garabag söweşinde azat edilen Azerbaýjan Respublikasynyň öňki basyp alan ýerlerini 30 ýyllap Ýewropa neşe gaçakçylygy üçin ulandy diýdi.

Aliýew ondan öň Eýran resmileriniň Eýran serhedinde daşary ýurt elementleriniň barlygy baradaky aýdanlaryny ýalan bahana hasaplapdy.

Bu aralykda, Azerbaýjan Respublikasynyň resmileri, halkara ýörelgelerine we düzgünlerine we Nagorno-Garabag ýaraşyk şertnamasynyň düzgünlerini ýoýup, goňşuçylyk gatnaşyklaryna garamazdan, sebitdäki geosyýasy üýtgeşmelere we Eýranyň demirgazygyndaky serhetlere gönükdirilen koridor döretmäge synanyşýarlar diýip nygtady.

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Huseýin Amir-Abdolhian mundan ozal: "Eýran serhetleriň islendik üýtgemegine garşy çykýar we Sionist režimiň Azerbaýjan Respublikasynyň çäginde işjeň bolmagyna hiç wagt ýol bermez diýip yglan edipdi.

Tags