Nov 22, 2021 22:00 Asia/Ashgabat
  • Ýewropanyň Merkezi Bankynyň howa ýagdaýnyň üýtgemegi baradaky duýduryşy

Ýewropanyň Merkezi Banky (ECB) banklara howanyň üýtgemeginiň netijeleri barada duýduryş berdi.

Ýewropanyň Merkezi Banky (ECB) duşenbe güni Ýewropa yklymyň esasy banklaryny iş modellerini howanyň üýtgemeginiň we daşky gurşawyň üýtgemeginiň töwekgelçiliklerine we netijelerine gysga wagtda uýgunlaşdyrmaga çagyrdy.

Ýewropanyň Merkezi Bankynyň Executiveerine ýetiriji geňeşiniň agzasy we Ýewropa bank gözegçisiniň başlygynyň orunbasary Frank Alderson blogda Banklar häzirki we geljekdäki howa we daşky gurşaw töwekgelçiligini azaltmak üçin ägirt uly, anyk maksatlary, meýilnamalary we möhletleri gysga wagtda kesgitlemelidirler diýip ýazdy.

24,000 milliard ýewrodan gowrak emlägi bolan edaralaryň we banklaryň ýarysy, maýa goýan bazarynyň käbir böleklerinden çykmagy meýilleşdirýär. Magdançylyk ýa-da gazylyp alynýan ýangyç, bu banklaryň maýasyny yzyna almak isleýän pudaklaryndandyr.