Nov 23, 2021 10:44 Asia/Ashgabat
  • Sudanda syýasy ylalaşyk; krizisiň dowamy

Sudanda köpçülikleýin nägilelik ýörişleri dowam edýärkä, dolandyryş geňeşindäki harby topar Sudanyň premýer-ministri Abdullah Hamdouk bilen häzirki ýagdaýdan çykmak barada ylalaşyk gazandy.

Şeýlelikde, Hamdouk duşenbe güni Sudanyň premýer-ministri wezipesine gaýtadan başlady.

14 punktly syýasy şertnama ähli syýasy tussaglaryň boşadylmagyny we Sudanyň bitewi goşunyny döretmek baradaky tagallalary öz içine alýar. Şeýle hem şertnamada Sudanda geçiş döwrüni tamamlamak üçin 2019-njy ýyldaky konstitusiýa resminamasy nygtalýar.

Sudanda syýasy krizis 25-nji oktýabrda, Sudanyň premýer-ministri Hamdoukyň Saud Arabystanynyň goşuny tarapyndan tussag edilmeginden we näbelli ýere geçirilmeginden soň başlandy. Bu ädimden soň harby güýçler resmi taýdan häkimiýete geçdiler we Sudanyň goşunynyň baş serkerdesi Abdel Fattah al-Burhan ýakyn wagtda täze premýer-ministriň we dolandyryş geňeşiniň agzalarynyň adyny yglan etjekdigini aýtdy. Sudanyň goşunynyň bu hereketi, halkyň we partiýalaryň giňden garşylygy bilen garşylandy we Sudanyň daşyndaky dürli ýurtlar bu döwlet agdarlyşygy ýazgardylar.

Harby hereketden bir aýdan gowrak wagt geçensoň, ýurtdaky köpçülikleýin nägilelikler azalman, eýsem Sudana daşary ýurtlaryň gatyşmagynyň artmagy bilen ýagdaý hasam kynlaşdy. 

Raýat hökümetiniň gurulmagyny we Omar al-Başirdäki häkimiýetiň demokratik usulda geçirilmegini, şeýle hem ykdysady meseleleriň, esasanam garyplygyň we işsizligiň we ýurtda giňden ýaýran inflýasiýanyň çözülmegini isleýän sudanlylar indi öz ideýalaryna ýetmädiklerini biýärler we Daşary ýurt gatyşmalarynyň köpelmegi we ABŞ we Sionist režim bilen gatnaşyklaryň ýola goýulmagy bilen olaryň yslam we adam ideallary howp astyndadyr.Aslynda, häzirki syýasy krizis Ysraýyl resmileriniň ýurtda has reňkli bolmagy üçin şert döretdi, şonuň üçin harby güýçleriň we agdarlyşygyň bolmagyny garşy aldylar.
 

Tags