Dec 04, 2021 19:05 Asia/Ashgabat
  • Arap Bileleşiginiň Baş sekretarynyň Eýran baradaky täze toslamasy

Rimde geçirilen Ortaýer deňziniň gepleşikleriniň ýedinji tapgyrynda Arap Bileleşiginiň Baş sekretary Eýran barada täze bir toslamany ara atdy.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, şu gün, şenbe güni Rimde Ortaýer deňziniň çykyşlarynyň ýedinji tapgyrynda Arap bileleşiginiň baş sekretary "Ahmad Abul Geit" Eýranyň arap ýurtlarynyň işlerine goşulýandygyny öňe sürdi.

Abul Geit, şeýle hem Eýranyň Hormuz bogazynda we Bab al-Mandeb bogazynda gözegçilik astyndaky ýerleri giňeltmäge synanyşýandygyny öňe sürdi.

bu toslama şeýle bir ýagdaýda ara atylandyr welin  Palestina meselesine dönüklik eden sebitdäki sionist  režimmi we arap režimleri sebitdäki durnuksuzlygyň sebäpleriniň bir bölegidirler.

Eýran Yslam Respublikasy ýadro maksatnamasynyň parahatçylykly maksatlar üçin alnyp barylýandygyny ençeme gezek mälim etdi.

Tags