Jan 11, 2022 15:22 Asia/Ashgabat
  • “Gazagystanda Başdan Geçirilýän Wakalar Ady Bolmadyk Ýeke-Täk Merkezden Gönükdirilýär”

Gazagystanyň Prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, onlaýyn ýagdaýda geçirlen Kollektiw howpsyzlyk guramasynyň maslahatynda çykyş etdi.

Gazagystanyň Prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, ýurdunda başdan geçirilýän wakalaryň ady bolmadyk ýeke-täk merkezden gönükdirilýändigini aýtdy.

Prezident Tokaýew, onlaýyn ýagdaýda geçirlen Kollektiw howpsyzlyk guramasynyň maslahatynda çykyş etdi.

Ýurdunyň harby agdarlyşyk synanşygyna sezewar bolandygyny aýdan Tokaýew, jemgyýetçilik wakalary bilen Almaty şäheriniň nyşana alynandygyny, ýurduň günortasynyň we paýtagt Nur-Soltanyň ele geçirilmek islenendigini nygtady.

Ýakynda halkara jemgyýetçiligine ýurtda nämeleriň başdan geçirlendiginiň subutnamasyny hödürlejekdiklerini aýdan Tokaýew, “Hökümet asuda ilata garşy söweş açmady we açmaz” diýdi.

Tokýew, başdan geçirilýän wakalaryň ady bolmadyk ýeke-täk merkezden gönükdirilýändigini belledi.

Russiýanyň öňbaşçylyk etmegindäki Kollektiw howpsyzlyk guramasynyň  Gazagystana 2 müň 30 esger we 250 harby enjam ugradandygyny nygtan Tokaýew, “Käbir töwereklerden gelen Russiýanyň öňbaşçylygyndaky blogyň esger ugratmagynyň kanunlara bap gelmeýändigi hakyndaky şübheler asylsyz. Kollektiw howpsyzlyk guramasy bilen birlikde terrora garşy guralýan giň gerimli operasiýalar ýakynda bes ediler” diýdi.

Tokaýew, täze hökümetiň agzalarynyň sişenbe güni belli boljakdygyny aýtdy.

Gazagystanyň günbatarynda 2-nji ýanwarda suwklandyrlan gazyň bahasynyn ýokarlandyrylmagy we ýurtdaky jemgyýetçilik ykdysady şertleriň agyrlaşmagy sebäpli başladan protest ýörişleri gysga wagtda ýurduň çar tarapyna ýaýrady.

Howpsyzlyk güýçleri bilen protestçylaryň arasynda çaknyşyklar boldy. Esasan ýurduň günortasynda ýerleşýän Almaty şäherinde polis ulaglaryny oda beren we döwlet eýeçiligindäki edaradyr-kärhanalara giren protestçylara garşy howpsyzlyk güýçleri ses bombasyny ulandy.

Gazagystanyň Prezidenti Tokaýew, protest ýörişlerinden jogapkärdigi sebäpli hökümetiň iş başynda çekilmegini talap etdi.

Protest ýörişleriniň möwjemegi sebäpli ýurduň çar tarapynda adatdan daşary ýagdaý dolanşygy yglan edildi.

Prezident Tokaýew, 7-nji ýanwarda ýurtda konstitutsion ulgamyň ýaňadandan dikeldilendigini mälim edipdi.

Tokaýew “Terrorçylar henizem ýarag ulanmaga we halkyň emlagyna zeper ýetirmägte dowam edýär” diýipdi.
 

Tags