Jan 17, 2022 00:09 Asia/Ashgabat
  • ABŞ-da sinagoda zamun alynan adamlar halas edildi

ABŞ-nyň Tehas ştatynda ýaragly hüjümçi tarapyndan sinagogda zamun alynan adamlaryň ählisiniň halas edilendigi habar berildi

Tehas ştatynyň Kolliwill şäheriniň resmileri, ýaragly hüjümçi tarapyndan zamun alynan 3 adamyň binada geçirilen operasiýa bilen halas edilendigini mälim etdiler. 
Beth Israel jemgyýetiniň agzasy bolan zamun alynan 1 adam, hüjümçi tarapyndan zamun alynanyndan ençeme sagat goýberilipdi. 
Operasiýanyň netijesinde sinagogdaky zamunlary 10 sagatdan gowrak wagt saklan ýaragly hüjümçiniň öldürilendigi aýan edildi. 
Operasiýadan jogapkär Federal Derňew Býurosynyň (FBI) ýörite işgäri Matt DeSaro, toparynyň od açmak bilen netijelenen operasiýasyny derňejekdigini habar berdi. 
Federal Derňew Býurosy we Polisiýa gullugy, hüjümçini kimiň öldürendigi baradaky soragyna jogap bermegi ret etdi. 
DeSarno, ýaragly hüjümçiniň şahsyýetiniň anyklanandygyny, emma häzirki wagtda şahsyýetini aýan etmejekdiklerini ýa-da tassyklamajakdyklaryny beýan etdi. 
Tehas ştatynyň Kolliwill şäheriniň Polisiýa gullugy, Twitter hasabyndan beren beýanatda, bir hüjümçiniň sinagogdaky adamlary zamun alandygy mälim edildi. 

Irden dini ritual geçirilýän mahaly bir hüjümçiniň sinagoga girip jöhitleriň ruhany adamy rawwin bilen birlikde sinagogyň içindäki her kimi zamun alandygy, SWAT toparynyň işe girişendigi aýan edildi. 
Ýerli çeşmelere görä zamun alynan 4 adamyň biri birnäçe sagat soň azat edildi. 
Tehas ştatynyň gubernatory Greg Abbott Twitterden beren beýanatynda: "Edýän dogalarymyz ýerine barýar. Sinagogda zamun alynan adamlaryň biri ýaralanmadan halas boldy. Entegem 3 adam bar. Kolliwill şäheriniň häkimi bilen gürrüňdeş boldym we ştat derejesinde doly goldawa taýardygymyzy aýtdym" diýip habar berdi. 
Beýleki tarapdan Ak Tam ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdene waka bilen bagly maglumat berilendigini we wakalara ýakyndan gözegçilik edilýändigini mälim etdi. 

Tags