Jan 17, 2022 00:26 Asia/Ashgabat
  • Palestina, sionist apartaýda nägilelik bildirdi

Palestina, sionist apartaýd meselesinde halkara dymmagyna nägilelik bildirdi

 
 Palestinanyň Daşary işler ministrligi öz beýanynda sionist režimiň agressiýasyna, esasanam şäherçe gurluşyk işleri barada halkara dymmagyna nägilelik bildirdi we Tel Awiwiň palestinalylara garşy apartaýd gurmak isleýändigini aýtdy.
Apartaýdyň jenaýatyna garşy göreş we jeza bermek baradaky halkara konwensiýanyň 2-nji maddasynda:
"Günorta Afrikada jyns taýdan bölünişik we diskriminasiýa meňzeş syýasatlary we amallary öz içine alýan apartaýd jenaýaty, bir jyns toparynyň beýleki topara agalyk etmegini üpjün etmek we saklamak üçin edilen adamkärçiliksiz hereketlerdir.Konwensiýanyň 1-nji we 2-nji bölümlerinde şeýle hem gatnaşyjy döwletleriň apartaýdyň adamzada garşy jenaýatdygyny we halkara parahatçylygyna we howpsuzlygyna çynlakaý howp salýandygyny, jenaýat eden döwletleriň,  guramalaryň we şahsyýetleriň apartaýd bolandygyny, günäkärlenendigi aýdylýar.
Sionist režimiň palestinalylara garşy eden hereketleri apartaýdyň aýdyň mysalydyr. Sionist režimiBMG Howpsuzlyk Geňeşiniň 2334-nji kararyna garamazdan şäherçe gurmak işleri, bu režimiňpalestinalylara garşy aparteidiniň bir mysalydyr.
Palestinanyň Daşary işler ministrliginiň beýanynda,Sionist režimi Palestina sebitlerinde ýerleşmek we kolonizasiýa meýilnamalaryny durmuşa geçirmek we Iordan derýasynyň günbatar kenaryndaky taryhy we kanuny hakykatda möhüm üýtgeşmeler girizmek üçin wagt bilen bäsleşýär diýip nygtalýar.

 .

Tags