May 23, 2022 19:24 Asia/Ashgabat
  • Sebitde cydamyň ýaýramagy; Horrämşähriň azat edilmeginden Säif al-Kudsa çenli

Geçen ýylda duşmanlara garşy çydam okunyň hereketleri Günbatar Aziýa sebitleriniň tertibinde öz ösüşini ýene bir gezek subut etdi.

 

24-nji maý, Eýran senenamasyndaky basybalyjylyga garşy garşylyk günidir. 1982-nji ýylyň 24-nji maýynda  ,Horrämşähr 19 aý ýa-da 578 günden soň Bäs režiminiň  basyp alyşlyk astyndan azat edildi. 24 gün dowam eden agyr söweşden soň, Eýranyň ýaragly güýçleri Horrämşähri azat edip, Bäs duşmanyny kowmagy başardylar. Horrämşähriň azat edilmegi dürli sebäplere görä möhümdir, ýöne iň möhüm sebäplerden biri bu beýik ýeňişden soň garşylygyň ýaýramagydyr.

Hut şu uly ýeňişden soň sebitde garşylyk we çydam toparlary döredildi we sionist duşmana garşy duranda, Ysraýyl goşunynyň ýeňilmezekligi baradaky dessanyň ýok edilmegi ýaly möhüm üstünlikler gazanylýar. Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri 2022-nji ýyldaky Bütindünýä Al-Kuds güni mynasybetli eden çykyşynda sionistleriň "ýeňilmezek goşunynyň" palestinalylaryň "ýeňilmezek erkinine" öwrülendigini aýtdylar.

2000-nji ýylda Liwanlylaryň sionist duşmana garşylygy we Ysraýylyň goşunynyň Liwanyň günortasyndan kowulmagy, Owganystanyň ABŞ goşunyna garşylygy, Siriýanyň we Yragyň garşylygy ýaly basybalyjylyga garşy strategiýanyň köp mysallary bardyr.  

Terrorçylyk toparlary soňky on ýylda sebitde garşylyga garşy hereketleriň ýerine ýetiriji goluna öwrüldi, emma sebitdäki on ýyllyk bulam-bujarlygyň we konfliktiň netijesi garşylygy güýçlendirdi. Sebitleýin ylalaşyk ozal Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda jemlenýärdi, emma indi Eýran Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylygyndaky garşylyga gönükdirilen we Günbatar Aziýa sebitinde möhüm rol oýnaýar.

Sionist režimi dürli ýollar bilen palestinalylary öz topraklaryndan mahrum etmäge we Palestina topragyny basyp almak bilen giňelmek meýillerine we maksatlaryna ýetmäge synanyşýar. Şeýle-de bolsa, palestina halky basyp alyşlyga garşy çydam we garşylyk görkezdi we bu režime agyr zarba urdy .

 

Tags