Jun 03, 2022 15:45 Asia/Ashgabat
  • Baky hyzmatdaşlygyň we bileleşigiň 11 resminamasy, Täjigistanyň prezidentiniň Özbegistana eden saparynyň netijesi

Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň Özbegistana eden saparynyň ahyrynda dostlugy berkitmek we özara bähbitleri goramak üçin ebedi bileleşigiň taryhy jarnamasyna gol çekildi.

Täjigistan bilen Özbegistanyň arasyndaky resmi we diplomatik gatnaşyklar Sowet Soýuzyndan garaşsyzlykdan soň gysga wagtyň içinde 1992-nji ýylyň oktýabr aýynda başlandy. Bu gatnaşyklar Özbegistanyň häzirki prezidenti Şawkat Mirziýewiň kasam kabul ediş dabarasyna çenli dartgynlydy. Emma indi Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýew bilen Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň arasyndaky gatnaşyklaryň täzeden gurulmagy we pugtalandyrylmagyndan dört ýyl soň, iki prezident baky bileleşigiň taryhy jarnamasyna gol çekdiler.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, duşuşygyň ahyrynda Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýew we Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon dostlugy berkitmek we baky birleşmek barada taryhy beýannama gol çekdiler.

Daşkende özbek we Täjik ýokary derejeli resmileriň arasynda geçirilen gepleşikleriň ahyrynda, Iki ýurduň ministrleri hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek barada 11 resminama gol çekdiler.

Senagat, medeniýet we sungat barada memoranduma gol çekmek, Özbegistanyň Jazak welaýaty bilen Täjigistanyň Sughd welaýatynyň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk şeýle hem daşky gurşaw we innowasiýa pudagyndaky hyzmatdaşlyk memorandumy, Täze üstaşyr geçelgeleriniň döredilmegi, logistika infrastrukturasy, howa, demir ýol we gury ýer transportynyň ösüşi, miwe we gök önümleri gaýtadan işlemek we üçünji ýurt bazarlaryna bilelikde girmek Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň Özbegiýanyň paýtagty Daşkende eden saparlarynyň netijelerinden boldy.

Şeýle hem 2022-nji ýylyň 20-nji iýunyndan Daşkent-Duşanbe ýolunda ýolagçy otlusynyň ýola goýulmagy meýilleşdirilýär.

Tags