Jun 11, 2022 14:28 Asia/Ashgabat

Wenesuelanyň prezidenti Eýranyň we Wenesuelanyň umumy maksadynyň dünýädäki kolonializme we imperializme garşy göreşmekdigini aýtdy.

EýranPress habar gullugynyň habaryna görä, anna güni ýokary derejeli syýasy-ykdysady wekiliýetiň başynda Eýrana gelen Nikolas Maduro, “Hispan TV” kanaly bilen geçirilen aýratyn söhbetdeşlikde Wenesuelanyň we Eýranyň Imperializmden we beýik güýçlerden azat dünýäni kemala getirmek üçin öňdäki orunda durýandygyny belläp ABŞ-nyň dünýäde harby taýdan agalyk ediş döwri gutarandyr diýdi.

 Wenesuelanyň prezidenti adamzat geçiş döwründedigine we dünýäde täze bir syýasy sistemiň emele gelýändigine yşarat edip Wenesuela bilen Eýran ähli ugurlarda bilelikde işlemeli we täze dünýä döretmek üçin bilimlerini paýlaşmaly diýdi.

Maduro şeýle-de, Eýranyň Wenesuela ýurduna ýangyç daşaýan tankerleri ibermek ugrundaky gaýduwsyz hereketine ünsi çekip, Tährandan Karakasa ýangyç ibermegiň Wenesuelanyň halkyna uly kömek bolandygyny aýtdy.

Maduro sözüniň dowamynda ABŞ-nyň sanksiýalaryna we howplaryna garamazdan, Eýran bu ýangyjy Wenesuela iberdi, bu bolsa gymmatly ädimdir diýip beýan etdi.

Söhbetdeşligiň başga bir bölüminde Nikolas Maduro Wenesuelanyň we Eýranyň onlarça ýyl bäri doganlyk gatnaşyklarynyň bardygyny aýtdy we bu ýurduň Tähran bilen gatnaşyklary giňeltmek we has ýakynlaşdyrmak kararyna gelendigini aýtdy.

Karakas bilen Tähranyň rewolýusiýa esaslarynyň bardygyny we kyn ýagdaýlarda hemişe birek-birege goldaw berendigini bellän Maduro, Iki ýurt syýahatçylyk pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge we Karakas bilen Tähranyň arasynda göni uçuşlary ýola goýmaga synanyşýar diýdi.

Wenesuelanyň prezidenti Palestini adamzadyň iň mukaddes ideýasy diýip häsiýetlendirdi we Palestinanyň taryhynyň haýran galdyryjydygyny, sebäbi dürli dinlerden bolan adamlaryň bu ýerde asuda ýaşandyklaryny aýtdy.

Maduro, Sionist re regimeimiň Palestina halkyna garşy eden jenaýatlaryna dymmaklygy üçin halkara jemgyýetçiligini tankyt etdi we Wenesuelanyň we Eýranyň Palestinanyň Ysraýylyň basyp alyşlygyna garşy göreşini goldamak baradaky hereketlerini dowam etdirjekdigini aýtdy.

Tags