Jul 04, 2022 01:06 Asia/Ashgabat
  •  Basylyp alnan ýerlerde häkimiýetiň iň gysga döwri,Lapidiň premýer ministrlik zamany

Ýair Lapid ,Ysraýylyň wagtlaýyn premýer-ministri hökmünde işini başlady, bu basylyp alnan ýerlerde premýer-ministriň iň gysga möhleti rekordyny aljak ýalydyr.

 

Naftali Bennet-Ýair Lapidyň koalisiýa kabineti geçen ýylyň iýun aýynda döredilip, Benýamin Netanýahunyň basyp alnan ýerlerde 12 ýyllyk premýer-ministrligini tamamlady. Naftali Bennet 2 ýyl premýer-ministr, Ýair Lapid 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan premýer-ministr bolmalydy. Şeýle-de bolsa, bu kabinet ilkinji ýyl dönüminde ýykyldy we Bennetiň ýerine Lapid bary-ýogy bir ýyldan soň geldi. Lapid noýabr aýynda täze parlament saýlawlary geçirilýänçä we täze premýer-ministr yglan edilýänçä wagtlaýyn bu wezipäni eýelär.

Bennet näme üçin saýlaw geçirilýänçä Ysraýylyň premýer-ministri wezipesinde galmady, Lapid bilen 2021-nji ýylyň iýun aýyndaky şertnamasyna gaýdyp gelýär. Koalisiýa ministrligi 2021-nji ýylyň iýunynda döredilende döredilen şertnama laýyklykda koalisiýanyň şowsuzlygynyň Bennetiň ýolbaşçylygyndaky "Ýemina" partiýasynyň agzalarynyň gitmegi sebäpli Naftali Bennet premýer-ministrlikden çykaryldy we Ýair Lapid , wagtlaýyn premýer-ministr hökmünde indiki koalisiýa ministrlige ýolbaşçylyk eder.

Ysraýylyň täze saýlawlar geçirilenden soň täze syýasy dartgynlyk döwrüne girmese, premýer-ministr Ýair Lapidiň möhleti basyp alnan ýerlerde iň gysga möhlet bolar. Lapidiň syýasy durmuşy bary-ýogy on ýyldyr, ýöne bu on ýylda ol basyp alnan ýerleriň çylşyrymly syýasy sahnasynda hereket edip bilmejekdigini görkezdi. Lapid syýasata girmezden ozal metbugat we sungat dünýäsinde bardy we 2012-nji ýylda "Ýeş Atid" partiýasynyň döredilmegi bilen syýasy arenada çykyş etdi.

Üç ýyldan soň Lapid Ysraýylyň Knessetine girdi we Benýamin Netanýahu tarapyndan Ysraýylyň maliýe ministri hökmünde bellendy. Şeýle-de bolsa, Netanýahu bilen güýçli tapawutlar sebäpli tiz wagtdan bu wezipesinden aýryldy we Netanýahu garşy oppozisiýanyň lideri hökmünde Knessetde ýerleşdirildi.

Lapid öň iki gezek Ysraýylyň premýer-ministri wezipesine saýlanyp bilnerdi, ýöne iki gezek bu wezipä ýetip bilmedi. Lapid 2020-nji ýyldaky saýlawlarda Benni Gantz bilen ýaranlyk gurupdy, ýöne Gant bu bileleşige boýun egmedi we Netanýahu bilen hyzmatdaşlyk etdi, şonuň üçin bu koalisiýanyň esasy ýitgisi ilki Ýair Lapid, soň bolsa koalisiýa kabinetiniň şowsuzlygy bilen, BennI Gant esasy ýeňiji boldy. 2021-nji ýyldaky saýlawlarda Lapid Benýamin Netanýahunyň ýolbaşçylygyndaky Likud partiýasyndan soň iň köp orny eýeledi, ýöne Naftali Bennet bilen ylalaşyp, Bennet ilki premýer-ministr boldy we Lapidiň bu wezipäni iki ýyldan soňra almagyna karar edildi.  

Ministrler Kabineti dargadylandan soň, bäş aýyň içinde täze saýlawlar geçirilýänçe  Lapid wagtlaýyn premýer-ministr wezipesine bellendi .Emma Benýamin Netanýahunyň ýolbaşçylygyndaky sagçyl koalisiýanyň agzalaryna geljek saýlawlar ýeňiş gazanmak üçin esasy pursat bolup görünýär.  

 

Tags