Aug 16, 2022 21:11 Asia/Ashgabat

Rus metbugaty güýçli "S-500" roketa ulgamynyň resmi taýdan rus goşunyna gowşurlandygyny habar berdi.

TASS habar gullugynyň habaryna görä, Russiýanyň Goranmak ministrligi we "Almaz-Anti" kompaniýasy sişenbe güni Russiýanyň goşunynyň Halkara tehniki-harby forumynda geçirilen dabarada S-500 howa gorag ulgamlaryny rus güýçlerine gowşurmak üçin şertnama baglaşdylar.

Bu hasabat boýunça; Bu şertnama Goranmak ministriniň orunbasary Alekseý Kriweroçko we Almaz-Anti kompaniýasynyň müdiriniň orunbasary Witaliý Neskorodow gol çekdiler.

Aýtmak ýerli "S-500" ähli belentliklerde we tizliklerde bar bolan we geljekdäki howa giňişligine hüjüm ediji ýaraglary ýok etmek üçin niýetlenendir.

Harby hünärmenler bu raketa ulgamyny "Amerikanyň düýşi" diýip atlandyrdylar.

Geçen ýyl Russiýa bu ulgamy synagdan geçirip başlady we ilkinji S-500 raketasynyň Moskwa şäheriniň töwereginde ýerleşdiriljekdigini habar berdi.