Aug 17, 2022 11:40 Asia/Ashgabat
  • Krymda ok-däri ammarynda partlama boldy

Russiýanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanatda: "Janköý ýaşaýyş ýeriniň golaýyndaky harby ammara sabotažyň netijesinde zyýan ýetdi.

 Russiýanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanatda: "Janköý ýaşaýyş ýeriniň golaýyndaky harby ammara sabotažyň netijesinde zyýan ýetdi. Wakada raýat infrastrukturalaryna, elektrik tok desgasyna, demir ýollara we raýatlaryň ýaşaýan öýlerine zyýan ýetdi" diýip habar berildi. 

Beýanatda sabotažyň netijeleriniň ortadan aýrylmagy üçin gerek bolan çäreleriň görülendigi aýan edildi. 

Mundan başgada wakada 2 adamyň ýaralanandygy mälim edildi. 

Russiýanyň Goranmak ministrliginden ozal berilen beýanatda Krymyň Janköý sebitiniň Maýskoýe obasynyň golaýynda ýerleşýän harby birikmä degişli ok-däri ammaryň ýüze çykan ýangynyň netijesinde partlandygy beýan edilipdi. 

Russiýanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanatda, Krymyň Janköý sebitindäki Maýskoýe obasynyň golaýynda ýerleşýän harby birikmä degişli ok-däri ammarynda ýangynyň ýüze çykandygy mälim edildi. 

Ýangynyň netijesinde ok-däri ammarynda partlamanyň bolandygy habar berildi. 

Wakada ýaralanan adamlaryň bolmandygy beýan edilip, sebite ýangyn söndürijileriň gönükdirilendigi aýan edildi. 

Ýangynyň näme sebäpli başlandygyny anyklamak maksady bilen derňew işi başladyldy. 

Maýskoýe obasynyň golaýyndaky Janköý şäherindäki elektrik geçiriji merkezinde hem ýangynyň ýüze çykandygy habar berildi. 

Ukraina söweşi başlaly bäri Russiýa bilen Günbataryň arasyndaky dartgynlyk hasam artdy. Bu aralykda, Moskwa bilen Waşingtonyň arasyndaky gatnaşyklar gaty garaňkylaşdy. Kreml Günbatara, esasanam ABŞ-a Ukrainanyň ýaragynyň geçirilmegi barada birnäçe gezek duýduryş berdi we Waşingtonyň şeýle hereketleriniň Ukrainadaky söweş ýagdaýyny hasam erbetleşdirjekdigini aýtdy. Şeýle-de bolsa, ABŞ we onuň ýaranlary Russiýa bilen bolan söweşde Ukraina maliýe we harby goldaw bermegini dowam etdirýärler. Westernöne Günbatar ýurtlarynyň ähli tagallalaryna we goldawyna garamazdan, olaryň çaklamalaryna ters gelýän Russiýa henizem Ukrainadaky söweşde birinji orunda durýar we Günbataryň Russiýa garşy agyr syýasy we ykdysady sanksiýalary girizmek hereketleri başa barmady . Günbataryň Orsýetiň energiýa pudagyndaky sanksiýalary Ýewropa ýaramaz täsir etdi.

Elbetde, Amerikada ýangyjyň bahasynyň ýokarlanmagy we inflýasiýa ykdysady şertleri kynlaşdyrdy. Şeýle-de bolsa, Russiýa garşy alyp barýan syýasaty başa barmadyk Waşington resmileri indi bu ýurda terrorçy diýmek bilen Russiýa has köp basyş etmegi göz öňünde tutýarlar.  

 

Tags