08 Sentýabr 2019, 20:04
  • Owganystan döwleti Amerika bilen talibanyň gepleşikleriniň togtamagyna gaýtawul berdi

Owganystanyň prezident köşgi, Amerikanyň Taliban bilen geçirýän ýaraş gepleşikleriniň togtamagyna gaýtawul berip ýaraşyk baradaky işler Owganystanyň ilatydyr döwletiniň müdirçilik etmegi bilen bolmalydyr diiýp ýene bir gezek yglan etdi.

Owganystanyň prezident köşginiň metbugat gullugy şu gün bir baýannama çykaryp Owganystanyň ilaty we döwleti abraýly we hemişelik ýaraşygy isleýärler we ýaraşa ýetmek üçin tagalla etmekde özlerini borçly bilýärler emma ýaraşyň berkarar bolmagynyň garşysyndaky asly böwet talibanyň gahar-gazaply işleriniň we uruşynyň dowam etmegidir diýip yglan etdi.

döwlet hakyky ýaraşygyň Taliban toparyň, owganlary öldürmegine soň berip atyşygyň bes edilmegini kabul edip Owganystanyň döwleti bilen göni tärde gepleşik geçirmäge taýýar bolan zamanynda berkarar boljakdygyny hemişe nygtandyr diýlip ýaňky beýannamada getirlendir,

Amerikanyň prezidenti öten agşam katardaky gepleşikleriň togtadylanlygyny habar berdi.

Teswirler