Oktýabr 20, 2019 20:24 Asia/Ashgabat
  • daşary ýurtly harbylaryň kämil Owganystandan çykmagynya Eýran goldaw berýär

Eýranyň daşary işler ministrliginiň günbatar Aziýa iş;er bölüminiň baş müdiri Seýed Rasul Musawi , Tehraniň bütin daşary ýurtly harbylaryň Owganystandan çykmaklaryna goldaw berýänligini yglan edip Amerikalylaryň Owganystandan çykmagy bu ýurtda parahatçylygyň berkarar bolmagynyň ýekeje çäresidir diýdi.

IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministrliginiň günbatar Aziýa iş;er bölüminiň baş müdiri Seýed Rasul Musawi, harat-yň howpsuzlyk gepleşikleri adyndaky 8-nji oturylyşykda beren gürrüňlerinde Eýran Yslam respublikasy Owganystanyň döwletidir ilatynyň peýdasyna bolýan her bir gepleşige çynlakaý hemaýat berýandyr diýdi.

Eýranyň daşary işler ministrliginiň günbatar Aziýa iş;er bölüminiň baş müdiri Seýed Rasul Musawi Owganystanda ýaraş we durnuklylygyň berkarar bolmagynda Eýran Yslam respublikasynyň oýnaýan rolyndan gürrüň gozgap Owganystanda adalatsyz ýaraşyň manysy ýokdyr we hiç haçan hemişelik durnuklylyga sebäp bolup bilmez diýip sözlerine goşdy.

Tag

Teswirler