Maý 20, 2020 00:00 Asia/Ashgabat

Amerikanyň öňki prezidenti barak Obama käbir adamlaryň möhüm we şik atlar bilen çagalarça pikir etmegi Amerikanyň perişanlygynyň sebäbidir diýdi.

rahat we aňsat iş bolan iş we diňe gowy duýgyny berýän  iş çagalarça pikir etmekdir. gynansagam hamala käbir ullakan adamlar şol sanda şik atlary we möhüm orunlary bolan adamlar heniz hem şu şiwe esasynda oýlanýandyrlar.

şonuň üçin dünýäniň ýagdaýy şu hili çylşyrymlaşandyr .dünýäniň gurşap alan Koronawirusy ýagdaýy gowşadandyr we biziň ýurdymyzyň köp düýpli kynçylyklaryny paş edendir .giň gerimdäki ykdysady deňsizliklerden başlap dowamy bolan etnik deňzilikler we saglygy goraýyş gulluklaryň ýetmezçiligi  paş bolandyr.

şeýle-de bu kesel başga bir kyn hakykatyň üstüni açandyr. bu hakykaty biziň hemmamiz çagalaygy başdan geçiremizden soňra ony ykrar etmelidirs. jogapkär bolan ulularyň we edýän işlerini bilýänleriň hemmesiniň hem hemme soraglaryň jogaplaryny bilmeýändikleri belli boldy. olaryň köpüsi hatda dogry soragy ara atyp hem başarmaýarlar!

Teswirler