Iýul 03, 2020 12:48 Asia/Ashgabat
  • Amerika,ýene Eýrana garşy harby haýbat atýar

Amerika geçen –ýyllykda Eýran yslam respublikasyna garşy bolan duşmançylykly ýüzlenmesi bilen ençeme gaýtar dürli bahanalar bilen Tährana garşy zordan haýyrlanmak haýbaty atandyr.

Amerika geçen ýyllarda Eýran yslam respublikasyna garşy bolan duşmançylykly ýüzlenmesi bilen ençeme gaýtar dürli bahanalar bilen Tährana garşy zordan haýyrlanmak haýbaty atandyr.

 harby ugur stolyň üstünde durandyr diýen gürrüň näçe gezek Amerikaly resmileriň tarapyndan aýdylandyr.şu baryşda Amerikaň Eýran işleri boýunça bolan ýörite wekily Braýan Hok,Eýranyň ýadro işlerine garşy bolan ýoly ret etmedi we ýene bir gezek Eýranyň ýarag enjamlar sanksiýasynyň ananlyk şurada uzaklaşdyrylmagyny nygtady.Hok biz henizde Eýranyň ýadro gurluşyklarna garşy harby ýoly işe almagy stolyň üstünde saklandyrs diýdi.ol Amerika Eýrana garşy bolan ýarag enjamlar sanksiýalaryň dowam etdirmegini isleýändir.Eýran Aziýaň günbataryň durnuklylygyny bozýandyr.eger hytaý we Orsýet sebitde parahatçylygyň aramlygyň bolmagyny isleýän bolsalar Tähranyň ýarag sanksiýasynyň dowam etmegi bilen ylalaşmalydyrlar diýip belländir.Eýrana garşy bolan ýarag sanksiýasy amanlyk şuraň 2231-njy karar haty esasynda 2020-njy ýylyň oktýabr aýyň 18-innde soňlaýandyr.Amerikan Eýran işleri boýunça wekili Braýan Hok,öz ýandan Amerika Eýrana garşy bolan ýarag enjamlar sanksiýaň dowam etdirilmegini isleýändir we Amerika amanlyk şuraň Tährana garşy bolan sanksiýalaryny ýola bermegi ugurda bolan meselä girjekdäl diýen boldy.Amerikaň BMG-syndaky wekili Keli Kreft we Braýan Hok bir näçe gün mundan ozal ,Eýrana garşy bolan ýarag sanksiýaň Eýranyň üstünde durmagy we uzaklaşdyrylmagy hakda Waşingtonyň hödir beren karar haty barada amanlyk şura açyklamalary berendirler.amanlyk şuraň online suratda widio konfrenssiýa geçiren maslahatynda Amerikaň DIM-y Maýk Pompeoň Eýrana garşy bolan ýarag sanksiýalaryň dowam etmegine aýakdiremegine  garamazdan Orsýet we Hytaý onuň bu islegi bilen açaçanlykda garşylaşdylar,hatda Waşingtonyň Ýewropaly şärikleri ýadro ylalaşygyň goralyp saklamagyny nygtap Amerikaň amanlyk şuraň sanksiýalaryny Eýrana garşy dowam bolmak gürrüň bilen garşylaşandyrlar.   

 

Tag

Teswirler