Awgust 10, 2020 22:25 Asia/Ashgabat
  • Liwandaky bidüzgünçilikler; Günbataryň pitnesi

Beýrutda ýüze çykan partlama,ýenede Liwanda ilin protest hereketleri ýüze çykardy.

 Beýrutda ýüze çykan partlama,ýenede Liwanda ilin protest hereketleri ýüze çykardy.bu döwür protest herketlerde Liwanly protestçylar goşunyň düýdürişlerine garamazdan dürli ministrlikleriň jaýlaryna hujum edip bu jaýlary dargadyp,bu ministrlikleri öz kontrolyna geçirjek bolup tagalla etýändirler.Liwanda geçen duşenbe gün Nasyf Hatyň daşary işler ministrlikden özüni boşatmagyndan soň täze bir kynçylyga girip durandyr.Liwanda täze DIM-i çaltlykda tanadylmagy Nasyf Hatyň ornundan gitmeginiň Liwana goýjak syýasy täsirini güýçden düşürdi.emma Beýrut portynda elhenç partlama  24 sagat soň ýüze çykdy.bu elhenç partlamada 160 adam ölüp 6 müňden eýräk adam hem ýaralandy.bu partlama Aziýanyň günbatarynda Liwanda çykan iň uly partlamadyr.käler hem bu partlamany atomy bolmadyk iň uly partlama adlandyryp durandyrlar. Liwan döwleti bu partlamany kimleň ýüze çykaran bolmagy hakda barlagy geçirip ýörändir.Liwan döwleti bu hadysada hiç bir roly oýana däldir , hatda partlan ambar hakda hem hiç bir roly bolan däldir,emma bu partlama döwlete garşy täze döwür protest hereketleriň ýüze çykmagyna sebäp bolandyr.bu protest hereketlerde gahar-gazap hem protesçilere hemra bolandyr.Liwanyň gümrük edarasynyň başlygy Badry Daher Liwanyň amanlyk agentlikleri ençeme gaýtar Beýrut portynda partlaýan maddalarynyň partlamak howpyny Saad Haryryň döwletine ýatlapdylar.emma olar bu meselä hiç bir gaýtawulu görkezmediler.ýene bir ybaratda içinde 2 müň 750 tonna Nitrat Amunýomyň ambary Hryryň döwletiniň zamanynda guruldy diýip beýan etdi.şeksiz Liwanda ýüze çykyp duran protest hereketlerden maksat Hesan Diýabyň döwletini düňdermekdir.Liwan döwleti şol deslapda Hesan Diýabyň baş tutanlygynda gurulmagyndan soň şonuň döwletini ýykmak garşylaň gün tertibinde goýuldy.geçen soňky günlerdäki protest hereketlerden öň onuň döwletine garşy 3 döwür protest hereketler geçirilipdi.

 

Tag

Teswirler