Sentýabr 26, 2020 11:38 Asia/Ashgabat
  • ÝB-niň Eýrana garşy toslamasy; Günbataryň adam hukuklary baradaky ikitaraplaýyn pikirlerini gaýtalamak;

Günbataryň Eýrana garşy adam hukuklary baradaky talaplary we toslamalary bir tarapdadyr welin ABŞ we Ýewropa ýurtlarynyň birnäçesi, şol sanda Fransiýa we Angliýa adam hukuklaryny bozýanlaryň sanawynda birinji orunda durýar.

 Günbataryň Eýrana garşy adam hukuklary baradaky talaplary we toslamalary bir tarapdadyr welin ABŞ we Ýewropa ýurtlarynyň birnäçesi, şol sanda Fransiýa we Angliýa adam hukuklaryny bozýanlaryň sanawynda birinji orunda durýar.
ÝB-ne agzalar anna güni BMG-nyň adam hukuklary geňeşiniň mejlisinde Eýrany adam hukuklaryny bozmakda aýyplaýarlar.
Bu hereketiň iki maksady bolup biler.
Birinji maksat, adam hukuklary meselesini syýasy basyşy gural hökmünde ulanmak.
Ikinji maksat; ÝB-niň ABŞ bilen syýasy sazlaşygyna gönükdirilýär. Ýewropanyň syýasy pozisiýalary Eýranyň adam hukuklary , raketa ukyby we sebitdäki roly ýaly meselelerde eýýäm görinýär.
Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Said Hatibzadeh bu beýannama jogap edip, adam hukuklary mehanizmlerinden hyýanatçylykly peýdalanmak we Eýranyň içerki işlerine gatyşmak kabul ederliksiz diýdi we munuň käbir Ýewropa ýurtlarynda adam hukuklarynyň düýpli bozulmagy sebäpli täze mesele däldigini aýtdy. Olar we olaryň ýaranlary adam hukuklarynyň bozulmagynda biperwaý  dymýarlar; Saud Arabystanyna we sebit diktatorlaryna goragsyz Yemenemeni öldürmek üçin milliardlarça dollar ýarag satmak üçin bäsleşýärler.
Bu hamana hukuk goraýjy ýurtlar beýleki ýurtlara garşy demonstrantlary basyp ýatyrmak, garaýagyzlary öldürmek, dini gymmatlyklary we mukaddeslikleri kemsitmek ýaly beýanatlar berýär; Musulmanlary yzarlamak we ÝB-de immigrantlara edilýän repressiýalar hukuk goraýjy we söz azatlygy hökmünde görülýär.
ÝB-niň adam hukuklary baradaky ýazgysy, Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýaly, özüni gorap biljek ýeri ýok, sebäbi Ýewropadaky adam hukuklarynyň abraýy, esasanam köpçülikleýin protestlere garşy ganly basyşlar adamkärçiliksiz hereketlerden dolydyr.
Adam hukuklary hakda Ýewropanyň goşa standartlary hatda günägeçiş halkara guramasynyň hem sesini çykardy.bu gurama Geçen ýyl çap eden hasabatda Ýewropa Bileleşigini tankyt etdi we olaryň Käbir ýurtlarda  adam hukuklarynyň bozulmagy meselesinde gaty dymmaklaryny tankytlady.

Eýran Yslam Respublikasy, bu gapma-garşylyklara we içalyçylyklara garamazdan, Yslamyň we Konstitusiýanyň progressiw ýörelgelerine laýyklykda raýatlarynyň hukuklaryny goramak we öňe sürmek ýoluny dowam etdirer. Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary bu meselä ünsi çekip: Dini borçnamalaryň we Konstitusiýa, içerki kanunlara we halkara şertnamalara boýun bolmak çäginde adam hukuklaryny milli, sebit we halkara derejesinde ösdürmek we öňe sürmek hemişelik ileri tutulýan ugurlardygyny aýtdy. Eýran Yslam Respublikasy muňa boýun egmäge borçlanýar we iş ýüzünde amal etýär.

 

Tag

Teswirler