Oktýabr 24, 2020 22:47 Asia/Ashgabat
  • Gyrgyzystanda geçiriljek prezident saýlawlary 10-njy ýanwara yza süýşürildi

Gyrgyzystan 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda prezident saýlawlaryny geçirer.

Sputnik habarlar gullugynyň şenbe güni agşam Gyrgyzystanyň saýlaw komissiýasyna salgylanyp yglan etmegine görä, parlament bilen döwletiň arasynda 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwaryndawagtyndan ozal prezident saýlawlaryny geçirmek barada ylalaşyk gazanylandygyny aýtdy.

Gyrgyzystan 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlaryndan bäri syýasy tolgunyşyklara uçrap durandyr.

Şol saýlawyň dowamynda parlamente ýol aşyp bilmedik birnäçe partiýa netijelere garşy çykdylar.şondan soňra nägile ilat we partiýalaryň tarapdarlary saýlawyň netijelerinden soň parlament ýaly möhüm binalara hüjüm etdiler.

bu bidüzgünçiliklerden soň Soronbaý Jinbekow 15-nji oktýabrda Gyrgyzystanyň prezidenti wezipesinden çekildi we ýurduň taryhynda ganly prezident hökmünde ýatda galmak islemeýändigini aýtdy.

Teswirler