Oktýabr 25, 2020 11:41 Asia/Ashgabat
  • Eýran Kabuldaky terrorçylykly hüjümi ýazgarýar

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary şenbe güni agşam Kabuldaky terrorçylykly hüjümi ýazgardy we Owganystanyň döwletine, halkyna we bu jenaýatyň pidalarynyň maşgalalaryna gynanç bildirdi.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, "Said Hatibzadeh" twitterde owgan talyplarynyň hiç haçan saýlamadyk ýigrenji zorlugyň we tükeniksiz söweşiň pidasy bolandygyny ýatlap, Eýran Yslam Respublikasynyň bu aýylganç jenaýaty berk ýazgarýandygyny we Owganystanyň halkyna we hökümetine gynanç bildirýändigini ýazdy.

Hatibzadeh twitiniň ahyrynda "Şu gün agşam Eýran Owganystanyň matamyndadyr" diýip beýan edýär.

Eýran Yslam Respublikasynyň Owganystandaky ilçihanasy hem Kabulyň günbataryndaky Kowsar okuw merkezine edilen terrorçylykly hüjümi ýazgarýan beýannama ýaýratdy we ölenleriň maşgalalaryna gynanç bildirdi we ýaralananlaryň tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi.

Şenbe güni agşam Owganystanyň paýtagty Kabulyň günbataryndaky Daşt-e Barçi sebitindäki Kowsar Danesh okuw merkeziniň golaýynda Janyndan geçen hüjümçi özüni partlatdy.

Terrorçylykly partlamada azyndan 18 adam ölüp, 57 adam ýaralandy.Bu terrorçylykly partlamanyň pidalarynyň köpüsi bu okuw merkezine gatnaşan ýetginjeklerdi.

Teswirler