Ýörite Gepleşikler

 • General-leýtenant şehit serdar Süleýmana bagyşlanýar: watanymyň serdary

  General-leýtenant şehit serdar Süleýmana bagyşlanýar: watanymyň serdary

  Jul 28, 2020 15:55

  sözi :Arazmuhammet Hurmaly bagşy: Rehim Hywaly

 • Howp jaňy!

  Howp jaňy!

  Jul 03, 2020 22:08

  ýurduny goramak we howpsuz salamak islän gadymy Hytaý, Hytaýyň Beýik diwaryny gurdular. Hiç kim ondan geçip bilmez öýdüpdirler. Emma, ​​gynansak-da, Beýik Hytaý diwary gurlandan soň ilkinji 100 ýylda Hytaýa üç gezek hüjüm edildi. Her gezek duşmanyň diwara çykmagyna zerurlyk ýokdy. Sebäbi garawullara aňsatlyk bilen para berdiler. hüjümçiler gapydan girdiler! Sebäbi hytaýlylar diwar gurýardylar, ýöne garawul gurmagy ýatdan çykardylar. Sebäbi adam gurmak bina gurmakdan has möhümdir.

 • agzybeklemegiň şertleri

  agzybeklemegiň şertleri

  Apr 25, 2020 13:51

  Dinimiz, bir kişiniń oraza tutmagynyń parz bolmagy üçin özünde şu häsýetleriń jemlenen bolmagyny şert edipdir:

 • Orazanyń hikmetleri we peýdalary

  Orazanyń hikmetleri we peýdalary

  Apr 25, 2020 13:47

  Alla Tagaлаnyń her buýrygynda bolşy ýaly orazada-da biziń üçin birnäçe hikmetler we peýdalaryń barlygy bir hakykatdyr. Oraza tutmaкda esasy maksat Allanyń yrzasyny gazanmak bolmalydyr. Şonuń bilen birlikde orazanyń öz içine alýan şu aşakdaky peýdalaryny-da göz öńünde tutmak biziń üçin haýyrly bolar. Orazanyń esasy peýdalary şulardyr:

 • Oraza aýy gutly bolsun

  Oraza aýy gutly bolsun

  Apr 25, 2020 13:41

  Remezan aýy - Hijri-kamary aýlaryń onunjysydyr. Remezan sözi: aslynda güneşiń toprak ýa-da daşa düşüp döreden gyzgynlygyny ańladýar. Araplaryń aýlaryń adyny gadymy dilden geçirenlerinde şol aýyń gabat gelýän wagtyny esas alandyklary we bu aýyń gyzgyn döwre gabat gelenligi bildirilýär.

 • watanymyzyň serdary

  watanymyzyň serdary

  Jan 12, 2020 19:57

  Eýranyň Sepah Pasdaranynyň Kudus güýjüniň serkerdesi şehit General Gasem Suleýmaniň hakynda, şahyr Orazmuhammet Hurmalyň watanymyzyň serdary adyndaky goşgysy

 • Pygamberleriň sypatlary

  Pygamberleriň sypatlary

  Oct 20, 2019 18:24

  Pygamberleriň jaýyz we wajyp bolan sypatlary bardyr. a) Jaýyz bolan sypatlaryHer pygamber ynsandyr. Olar hem ynsan ýaly, dogulýar, ösüp ulalýar, öýlenýär, çagalary bolýar, keselleýär we ölýär.«Biz olary iýmeýän-içmeýän beden kylmadyk. Olar ölümsiz hem däldir», (Enbiýa, 8; Äli Imran, 144).

 • Pygamberleriň sany we derejeleri

  Pygamberleriň sany we derejeleri

  Oct 20, 2019 18:18

  Ilkinji pygamber hezreti Adam atadyr (a.s.). Iň soňky pygamber bolsa, hezreti Muhammet Mustafadyr (s.a.w.). Bu ikisiniň aralygynda ençeme pygamberler gelip geçipdir. Olaryň sany barada Kurany Kerimde anyk maglumat berilmeýär. Ýöne bir aýatda: