Ýörite Gepleşikler

 • Pygamberleriň sany we derejeleri

  Pygamberleriň sany we derejeleri

  Oktýabr 20, 2019 18:18

  Ilkinji pygamber hezreti Adam atadyr (a.s.). Iň soňky pygamber bolsa, hezreti Muhammet Mustafadyr (s.a.w.). Bu ikisiniň aralygynda ençeme pygamberler gelip geçipdir. Olaryň sany barada Kurany Kerimde anyk maglumat berilmeýär. Ýöne bir aýatda:

 • Pygamberleriň iberilmeginiň maksady

  Pygamberleriň iberilmeginiň maksady

  Oktýabr 20, 2019 18:15

  Ynsanyň ýaradylyp, bu dünýä iberilmeginiň maksady we hikmeti älemiň Ýaradyjysyny tanamak, Oňa iman getirip ybadat etmekdir. Akyl ynsanyň bu ýaradylyş maksadyna özbaşdak düşünmekden ejizdir. Ynsan özüniň we älemiň bir Ýaradyjysynyň bardygyna akyl ýetirip biler, ýöne näme üçin ýaradylandygyny, nämeler etmelidigini bilmez. Käbir kelam alymlary ynsan akyly bilen Allah Tagalanyň bardygyny we birdigini bilse-de, Oňa nähili ybadat etmelidigini, ryzasyny nädip gazanmalydygyny bilmez. Şonuň üçin pygamber

 • Türkmen bedewi: Ahalteke

  Türkmen bedewi: Ahalteke

  Oktýabr 20, 2019 17:56

  Döwürler geçmişde höküm süren kuwwatly galalary we baý şäherleri harabaçylyga öwürdi. Ýöne wagt şöhratly geçmişiň şanly şaýady bolan ahalteke bedewlerine hiç hili täsirini ýetirip bilmedi. Taryhyň çylşyrymly wakalaryna, ýowuz öwrümlerine garamazdan türkmen halky dünýäniň dürli ýurtlarynyň ussat hünärmenleriniň ünsüni özüne çekýän milli atşynaslyk medeniýetini elýetmez baýlyk hökmünde mynasyp derejede gorap saklamagy başardy.

 • BEDEN HEREKETINIŇ WE ASUDALYGYNYŇ ÝAGDAÝY

  BEDEN HEREKETINIŇ WE ASUDALYGYNYŇ ÝAGDAÝY

  Oktýabr 05, 2019 12:01

  Beden saglygyny saklamak üçin möhüm we zerur sebäpleriň kadaly hereketdiginiunutmaň

 • Türkmen edebiýaty

  Türkmen edebiýaty

  Oktýabr 05, 2019 11:28

  ZELILI(1780 — 1852)

 • YLMYŇ ARTYKLYGYNYŇ AKYL JÄHETDEN SUBUTNAMALARY

  YLMYŇ ARTYKLYGYNYŇ AKYL JÄHETDEN SUBUTNAMALARY

  Awgust 09, 2019 12:54

  Bu bapda ylmyň artyk taraplary we onuň gadyr-gymmaty bilen tanyşmaklyk göz öňünde tutulýar. Ylym göze görünýän maddy zat däldir.

 • ÇAGA DOGULMAGY BILEN BAGLY DÖRÄN YRYMLAR

  ÇAGA DOGULMAGY BILEN BAGLY DÖRÄN YRYMLAR

  Awgust 09, 2019 12:20

  Çagasy bolmaýan aýalyň kellesine ýolbar­syň bir bölejik tüýüni daňyp goýma­ly­myş.

 • YNSAN SÜŇŇÜNIŇ AHWALY

  YNSAN SÜŇŇÜNIŇ AHWALY

  Awgust 09, 2019 12:15

  Ynsan süňňüniň üç hili ýagdaýy bar. Olar saglyk, syr­kawlyk we ganymatlyk, ýagny ne sagat, ne syrkaw halydyr.

 • TAÝPALAR PATYŞALARY

  TAÝPALAR PATYŞALARY

  Awgust 09, 2019 12:08

  Isgender panylyk saraýyndan bakylyk älemine gadam basansoň, taýpalar patyşala­ry älemi basyp alypdyrlar. Her ta­rapda bir patyşa bolupdyr. Olaryň ählisi güýçli bo­lup, leşgerdir hazynalar bilen arkalanyp, biri-birlerine tabyn bolmandyrlar.