Ýörite Gepleşikler

 • Türkmen bedewi: Ahalteke

  Türkmen bedewi: Ahalteke

  Oct 20, 2019 17:56

  Döwürler geçmişde höküm süren kuwwatly galalary we baý şäherleri harabaçylyga öwürdi. Ýöne wagt şöhratly geçmişiň şanly şaýady bolan ahalteke bedewlerine hiç hili täsirini ýetirip bilmedi. Taryhyň çylşyrymly wakalaryna, ýowuz öwrümlerine garamazdan türkmen halky dünýäniň dürli ýurtlarynyň ussat hünärmenleriniň ünsüni özüne çekýän milli atşynaslyk medeniýetini elýetmez baýlyk hökmünde mynasyp derejede gorap saklamagy başardy.

 • BEDEN HEREKETINIŇ WE ASUDALYGYNYŇ ÝAGDAÝY

  BEDEN HEREKETINIŇ WE ASUDALYGYNYŇ ÝAGDAÝY

  Oct 05, 2019 12:01

  Beden saglygyny saklamak üçin möhüm we zerur sebäpleriň kadaly hereketdiginiunutmaň

 • Türkmen edebiýaty

  Türkmen edebiýaty

  Oct 05, 2019 11:28

  ZELILI(1780 — 1852)

 • YLMYŇ ARTYKLYGYNYŇ AKYL JÄHETDEN SUBUTNAMALARY

  YLMYŇ ARTYKLYGYNYŇ AKYL JÄHETDEN SUBUTNAMALARY

  Aug 09, 2019 12:54

  Bu bapda ylmyň artyk taraplary we onuň gadyr-gymmaty bilen tanyşmaklyk göz öňünde tutulýar. Ylym göze görünýän maddy zat däldir.

 • ÇAGA DOGULMAGY BILEN BAGLY DÖRÄN YRYMLAR

  ÇAGA DOGULMAGY BILEN BAGLY DÖRÄN YRYMLAR

  Aug 09, 2019 12:20

  Çagasy bolmaýan aýalyň kellesine ýolbar­syň bir bölejik tüýüni daňyp goýma­ly­myş.

 • YNSAN SÜŇŇÜNIŇ AHWALY

  YNSAN SÜŇŇÜNIŇ AHWALY

  Aug 09, 2019 12:15

  Ynsan süňňüniň üç hili ýagdaýy bar. Olar saglyk, syr­kawlyk we ganymatlyk, ýagny ne sagat, ne syrkaw halydyr.

 • TAÝPALAR PATYŞALARY

  TAÝPALAR PATYŞALARY

  Aug 09, 2019 12:08

  Isgender panylyk saraýyndan bakylyk älemine gadam basansoň, taýpalar patyşala­ry älemi basyp alypdyrlar. Her ta­rapda bir patyşa bolupdyr. Olaryň ählisi güýçli bo­lup, leşgerdir hazynalar bilen arkalanyp, biri-birlerine tabyn bolmandyrlar.

 • gurban baýramy

  gurban baýramy

  Aug 09, 2019 11:45

  Türkmenler arasynda Gurban baýramy giňden bellenilýär.

 • Nowruz hakynda taryhy maglumatlar

  Nowruz hakynda taryhy maglumatlar

  Mar 15, 2019 21:15

  Taryhda Mesopotamiýanyň (Derýaaralygy) medeniýetiniň başyny başlan Sümer ilaty hasaplanylýar. Alymlaryň pikirine görä, sümerliler Orta Aziýadan Hazar deňziniň eteklerinden häzirki Yragyň ýerlerine ýaýrapdyr diýip hasaplaýarlar.