Ýörite Gepleşikler

 • Nähili ene-ataňyz bilen gürrüňdeş bolup bolar?

  Nähili ene-ataňyz bilen gürrüňdeş bolup bolar?

  Mar 01, 2019 15:06

  Siz öz ene-ataňyz bilen näme barada gürrüňdeş bolýarsyňyz?

 • Mertebesi belent Ýolbaşçy: Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Ikinji Ädimi

  Mertebesi belent Ýolbaşçy: Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Ikinji Ädimi

  Mar 01, 2019 13:29

  Eýranyň yslam ynkylabynyň 40-njy ýyllygy mynasybetli mertebesi belent ýolbaşçy Eýran milletine garap ynkylabyň ikinji ädimi adyndaky beýannamasyny çykardylar.

 • Ene

  Ene

  Feb 26, 2019 00:09

  Gurbandurdy Gurbansähedow. “Ene”

 • DOGANLYK, MUHABBET, DOSTLUK, ALLA ÜÇIN SÖÝMEK

  DOGANLYK, MUHABBET, DOSTLUK, ALLA ÜÇIN SÖÝMEK

  Nov 29, 2018 21:32

  Muhammet alaýhyssalam şeýle diýipdir: «Köpräk dost tutunyň. Sebäbi siziň Rebbiňiz kerimdir, utanç-haýa eýesidir. Ol kyýamat gününde öz bendesine dostlarynyň arasynda azap bermäge utanar».

 • Dostuňy daş tutgun biwepalykdan,

  Dostuňy daş tutgun biwepalykdan,

  Nov 29, 2018 21:30

  Dostuňy daş tutgun biwepalykdan,

 • ÝAGŞYLYGA WE SOWGADA ALKYŞ WE ŞÜKÜR

  ÝAGŞYLYGA WE SOWGADA ALKYŞ WE ŞÜKÜR

  Nov 29, 2018 21:28

  * Pygamberimiziň aýdany: «Adamlaryň gadyryny bilmeýän, Hudaýa şükür etmez. Azyň gadyryny bilmeýän, köpe şükür etmez. Allanyň bagyş eden nygmatlaryny ýatlap gürlemek — şükür, bilmediksirän bolmaklyk — küpürdir».

 • gorkut ata

  gorkut ata

  Oct 13, 2018 19:16

  Adamzat paýhasynyň öwreden ajaýyp gymmatlyklarynyň arasynda söz sungaty özüniň ynsan kalbyna ýetirýän täsiri onuň ruhy ahlagynyň saplamagyndaky oýanaýan orny bilen aýratyn tapawutlanýar. Ol adamlaryň şatlykly gününde köňül derýasynt joşdursa, gamly gününde hesret derýasyny deň çekişýär. Durmuşyň manysyna, ýaşaýşyň mazmunyna, ömrüň gymmatyna doly we dogry göz ýetirmäge ýardam berýär.

 • öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

  öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

  Oct 13, 2018 19:02

  öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

 • ruhy ýagdaýlar hakynda

  ruhy ýagdaýlar hakynda

  Oct 13, 2018 18:58

  ruhy ýagdaýlar hakynda