Jul 03, 2020 22:08 Asia/Ashgabat
  • Howp jaňy!

ýurduny goramak we howpsuz salamak islän gadymy Hytaý, Hytaýyň Beýik diwaryny gurdular. Hiç kim ondan geçip bilmez öýdüpdirler. Emma, ​​gynansak-da, Beýik Hytaý diwary gurlandan soň ilkinji 100 ýylda Hytaýa üç gezek hüjüm edildi. Her gezek duşmanyň diwara çykmagyna zerurlyk ýokdy. Sebäbi garawullara aňsatlyk bilen para berdiler. hüjümçiler gapydan girdiler! Sebäbi hytaýlylar diwar gurýardylar, ýöne garawul gurmagy ýatdan çykardylar. Sebäbi adam gurmak bina gurmakdan has möhümdir.

Gynansagam, biz Hytaýdan kän bir tapawudymyz ýok! Maşgala gurmagy öwrenmedik! Meseläniň üns bermeli ýeri: öýler bardyr içiniň maşgalasy bilen, emma şäher gyrasynda ýaşaýanlar ýaly öýsiz maşgalalar hem bardyr. Şol bir wagtyň özünde maşgalalary dargap giden köşkler hem bardyr. Köşklerem günäkär!  Aslynda esasy mesele mal-emläk , bilim we jemgyýetçilik ýagdaýy däl.

 Bir siwilizasiýany ýok etmek isleseň, 3 ýoluňyz bardyr diýen bir nakyl bar: 1-maşgala binýadyny dargatmak  2- okuwy ýok etmek 3- ülňyleri ygtybardan gaçyrmak

  • Maşgalany ýykmak üçin enäniň roluny pese gaçyr! Munuň üçin Ejeňi öý hojalykçy bolmakdan utandyr!
  • bilimi ýok etmek üçin mugallymyň jemgyýetdäki ähmiýetini azaldyň. Ony biderek görkeziň! Talyplar we okuwçylar ony kemsidýän derejesine getirsinler!
  • ülňyleri ygtybardan gaçyrmak üçin Alymlary we akyldarlary nyşana alyň Hiç kim olary diňlemez we yzarlamaz ýaly Olary inkär ediň, gymmatsyz görkeziň, şübhe dörediň!

 

Şonuň üçin aňly ene ýok edilse, wepaly mugallym ýok edilse we ülňy gadyrdan gaçsa, Onda kim gymmatlyklary ösdürmeli?

Siziň pikiriňizçe, bu edil biziň bilen bolan zat dälmi?!