Şeyxulislam Hacı Allahşukur Paşazadə votemon bə komon xoş nome.

Şeyxulislam Hacı Allahşukur Paşazadə votemon bə komon xoş nome.

Ğəfğaz Mısılmonon İdarə sədr Şeyxulislam Hacı Allahşukur Paşazadə de Ğıbonə İdi munasibəti votə nitğədə ğeyd kardışe ki, dıminə Qərəboği canqi ğələbədə Turkiyə və İroni yolə zəhmətşon bıe. Çe Ayətullah Xamenei doə fətva bo çəmə ğələbə yolə əhəmiyyətış hestbe.

Az.R-ədə daxili turizmi problemon.

Az.R-ədə daxili turizmi problemon.

Vəziron Kabineti tono Operativə Ğərarqohi karantinə rejim xeyli həmul kardışe. Əmo zəminə marzon bastə vəziyyətədə oqətışe, diə məkəmon ki, həvo sərhədon xeyli vaxte ki, oje

Xanom Mino Əmir Ərdəcani sıxanon tojə tolışə şerə kitobi həxədə(xanom Əprozı Həray) şerə kitob ,sıpiyə tolışə oləti tan kardəkəs xanom Əmir naşir və əqılə xanom Əproz şair

Xanom Mino Əmir Ərdəcani sıxanon tojə tolışə şerə kitobi həxədə(xanom Əprozı Həray) şerə kitob ,sıpiyə tolışə oləti tan kardəkəs xanom Əmir naşir və əqılə xanom Əproz şair

Xanom Mino Əmir Ərdəcani sıxanon tojə tolışə şerə kitobi həxədə(xanom Əprozı Həray) şerə kitob ,sıpiyə tolışə oləti tan kardəkəs xanom Əmir naşir və əqılə xanom Əproz şair

Şuşaədə Yolə Rəhbəri(Vəli Fəği) nımoyəndə nımoj votışe.

Şuşaədə Yolə Rəhbəri(Vəli Fəği) nımoyəndə nımoj votışe.

Şuşaədə Yolə Rəhbəri(Vəli Fəği) nımoyəndə nımoj votışe.