Bəpe Masulə dınyo reysteri torıxi fırsət,çı dasto doey nıbu

Bəpe Masulə dınyo reysteri torıxi fırsət,çı dasto doey nıbu

Bəpe Masulə dınyo reysteri torıxi fırsət,çı dasto doey nıbu

Qiloni iğtisodi baxşon bə inkişof rəseyro planon.

Qiloni iğtisodi baxşon bə inkişof rəseyro planon.

Əzizə duston səlom, ımruj həm co qılə reportaji bə şımə xıdmət təğdim bəkam, şıməni dəvət kardəm de Tolışi Rədio bə ico bımandən və bə ın baxşi quş bıdənən.

Qilonədə bırzi kaştemoni çokə vəziyət.

Qilonədə bırzi kaştemoni çokə vəziyət.

Əzizə tolışon, 80 faiziku vey çı Qiloni bicoronədə iyən de fermeron zəhməti vositə bırzə tum kaştey bıə.

Qilonədə çayə boğon iyən bicoron bimə kardeyro, bə fermeron və boğəvonon mıhlət doe.

Qilonədə çayə boğon iyən bicoron bimə kardeyro, bə fermeron və boğəvonon mıhlət doe.

Əzizə əməson səlom şımə ruj bə xəyr bıbu, şıməni dəvət kardəm bə ımrujnə xəbə reportaj baxşi quş bıdənən.