əməni təğibkənən

Parsemon

Ərbəyini dıjdə şemoni elon iyən təbyini koyədə Tolışi Rədyo rol çanədəy?

Ostoro millət bo13 Aban şemoni hozzı bedə

Ostoro millət bo13 Aban şemoni hozzı bedə

Ostoro millət bo13 Aban şemoni hozzı bedə

Ostoro vəğf iyən xeyriyyə koon idorə rəyis: Ostoro İmomzodəonədə bə 6 həzosə veyə xarici zayiron vırə doey bıə

Ostoro vəğf iyən xeyriyyə koon idorə rəyis: Ostoro İmomzodəonədə bə 6 həzosə veyə xarici zayiron vırə doey bıə

Ostoro vəğf iyən xeyriyyə koon idorə rəyis: Ostoro İmomzodəonədə bə 6 həzosə veyə xarici zayiron vırə doey bıə

Ənzəliədə səpuşnə bıə porti ejey

Ənzəliədə səpuşnə bıə porti ejey

Ənzəliədə səpuşnə bıə porti ejey

Ərbəyini 380 qılə xaruci zayir Ostoroədə bepul mualicə bıən

Ərbəyini 380 qılə xaruci zayir Ostoroədə bepul mualicə bıən

Ərbəyini 380 qılə xaruci zayir Ostoroədə bepul mualicə bıən