Sardə ovonədə bıə moyəvonətiku Qilonıjon bəromə.

Sardə ovonədə bıə moyəvonətiku Qilonıjon bəromə.

Proqnoz bıdə ki Qilonıjon ımsor Sardə ovonədə moyəvonətiku 40 milyard tımən bəromə kəsb kon.

Qiloni qomruki 24 saətiyə fəaliyət.

Qiloni qomruki 24 saətiyə fəaliyət.

Koronavirusi şərayetədə Qiloni qumrok tətil bə ni iyən 24 saəti mıddətədə ko kardedə iyən sori əvvəliku tosə bə ısət 763 milyon dollar əmtəə Qiloni qumrokonku bə İron varid bıə.

Qilonədə 200 nəfəriku vey Koronavirusi noxəş ijən peydo bin.

Qilonədə 200 nəfəriku vey Koronavirusi noxəş ijən peydo bin.

Tojədən 232 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəş Qilonədə peydo be.

Çı İroni şimol mantəğə çayəvonon tələbiku ijən 8 milyard tıməni doəşone.

Çı İroni şimol mantəğə çayəvonon tələbiku ijən 8 milyard tıməni doəşone.

İroni çay idarə yol votışe: tosə bə ısət çı İroni şimol mantəğə çayəvonon tələbiku 95 faizi bə çəvon hisobi ekardəmone.