Ərbəine Huseyni astanədə 120 qılə məişət pəketon Ostoroədə baxş bıə.

Ərbəine Huseyni astanədə 120 qılə məişət pəketon Ostoroədə baxş bıə.

Ərbəine Huseyni matəmə əyyomi dəme həmzəman 120 qılə məişət pəketon çı Ostoro ehtiyocinə şəxson miyonədə baxş bıə.

Bə muğəddəsə mudafiyə haftə xoto Rizvonşəhrədə 200 qılə məxsus bərnamon.

Bə muğəddəsə mudafiyə haftə xoto Rizvonşəhrədə 200 qılə məxsus bərnamon.

Rizvonşəhri Sepah fərmondə ın şəhrədə bə muğəddəsə mudafiyə haftə dəme xoto 200 qılə muxtəlif mədəni, elmi, iştimaii və varzış məxsus bərnaməon bərpo beyku xəbəş do.

270 nəfər çı Qiloni xidməti xeyməon mudiron Ərbəin mrosimədə iştirok  bəkan.

270 nəfər çı Qiloni xidməti xeyməon mudiron Ərbəin mrosimədə iştirok bəkan.

Qiloni Ərbəin ğərorqo sərkatib xəbəş do ki ımsor Ərbəin Huseyni mərosimədə 270 nəfər xidmət xeyməon mudiron bə zairon xidmət kardeyro bə İrağ səfər bəkan.

Qilonədə bıə muğavimət və 8 sornə muğəddəsə mudafiə bə pensiya beşə rəzməndəonku ğədrdonəti bıə.

Qilonədə bıə muğavimət və 8 sornə muğəddəsə mudafiə bə pensiya beşə rəzməndəonku ğədrdonəti bıə.

İronədə 1 milyon çı 8 sornə muğəddəsə mudafiə rəzməndəonku ğədrdonəti karde mərosim bərpo bıə ki ım mərosim həmzəman Qilonədə həm de prezenti video iclosi ıştiroki dəvoniyə bıə, ım mərosimədə Qiloni 20 həzo nəfər çı 8 sornə muğəddəsə mudafiə bə pensiya beşə rəzməndəonku ğədrdonəti kardışone.