De Qiloni osonə roy vositə 3 milyon ton məhsul vırə bə vırə be

De Qiloni osonə roy vositə 3 milyon ton məhsul vırə bə vırə be

De Qiloni osonə roy vositə 3 milyon ton məhsul vırə bə vırə be

Tibbi sahə koəvonon vaksinasiyə bino be

Tibbi sahə koəvonon vaksinasiyə bino be

Tibbi sahə koəvonon vaksinasiyə bino be

Qilonədə sərmoyə noey 42 fayiz ziyod bıə

Qilonədə sərmoyə noey 42 fayiz ziyod bıə

Qilonədə sərmoyə noey 42 fayiz ziyod bıə

Rujə moədə bə səhiyyəvi protokolon rioyət kardə holədə Qiloni məçiton oj bəbe

Rujə moədə bə səhiyyəvi protokolon rioyət kardə holədə Qiloni məçiton oj bəbe

Rujə moədə bə səhiyyəvi protokolon rioyət kardə holədə Qiloni məçiton oj bəbe