əməni təğibkənən

Parsemon

Ərbəyini dıjdə şemoni elon iyən təbyini koyədə Tolışi Rədyo rol çanədəy?

Qiloni mədəni irsi rəyis: Tolışi Səlsal torıxi ğalə 9 qılə sopərəti məmulaton təmir bıə

Qiloni mədəni irsi rəyis: Tolışi Səlsal torıxi ğalə 9 qılə sopərəti məmulaton təmir bıə

Qiloni mədəni irsi rəyis: Tolışi Səlsal torıxi ğalə 9 qılə sopərəti məmulaton təmir bıə

Avrasiyə vıjor çı istehsol iyən ixracati ziyod kardey stimule

Avrasiyə vıjor çı istehsol iyən ixracati ziyod kardey stimule

Avrasiyə vıjor çı istehsol iyən ixracati ziyod kardey stimule

Ostoro şəhri şurə rəis: Azərə manqi 10-ku tosə 16 bo İslomi şurə məclisi vıjnemonədə iştirokiro nom nıvıştey bino bıə

Ostoro şəhri şurə rəis: Azərə manqi 10-ku tosə 16 bo İslomi şurə məclisi vıjnemonədə iştirokiro nom nıvıştey bino bıə

Ostoro şəhri şurə rəis: Azərə manqi 10-ku tosə 16 bo İslomi şurə məclisi vıjnemonədə iştirokiro nom nıvıştey bino bıə

De mayfon Beynəl - Xəlğə ruji mınosibəti Tolışə mayfə bıvə cənab Fərdin Təhmasbi ehandımon

De mayfon Beynəl - Xəlğə ruji mınosibəti Tolışə mayfə bıvə cənab Fərdin Təhmasbi ehandımon

De mayfon Beynəl - Xəlğə ruji mınosibəti Tolışə mayfə bıvə cənab Fərdin Təhmasbi ehandımon