əməni təğibkənən

Parsemon

Ərbəyini dıjdə şemoni elon iyən təbyini koyədə Tolışi Rədyo rol çanədəy?

Qiloni qumrukiku əmtəə tranzit 23 fayiz vey bıə

Qiloni qumrukiku əmtəə tranzit 23 fayiz vey bıə

Qiloni qumrukiku əmtəə tranzit 23 fayiz vey bıə

Qilonədə Fəcri da rujonədə 13 qılə bə moyəvonəti ayid proyekton ojbemoni mərosim bəbe

Qilonədə Fəcri da rujonədə 13 qılə bə moyəvonəti ayid proyekton ojbemoni mərosim bəbe

Qilonədə Fəcri da rujonədə 13 qılə bə moyəvonəti ayid proyekton ojbemoni mərosim bəbe

Ləvəndəvilədə bə İnğlobi Fəcri ayid 20 qılə mərosim bərpo bəbe

Ləvəndəvilədə bə İnğlobi Fəcri ayid 20 qılə mərosim bərpo bəbe

Ləvəndəvilədə bə İnğlobi Fəcri ayid 20 qılə mərosim bərpo bəbe

Ostoro İmom cımə: reqiyonədə İroni mədəni zumandəti oqətey qıləy umumiyə missiyay

Ostoro İmom cımə: reqiyonədə İroni mədəni zumandəti oqətey qıləy umumiyə missiyay

Ostoro İmom cımə: reqiyonədə İroni mədəni zumandəti oqətey qıləy umumiyə missiyay