Bə Ostoro İmomzodəon ziyorətqo 1milyard tumən komək kardey be

Bə Ostoro İmomzodəon ziyorətqo 1milyard tumən komək kardey be

Bə Ostoro İmomzodəon ziyorətqo 1milyard tumən komək kardey be

Rizvanşəhrədə 5 həzosə vey dastəkə paket baxş kardey bıə

Rizvanşəhrədə 5 həzosə vey dastəkə paket baxş kardey bıə

Rizvanşəhrədə 5 həzosə vey dastəkə paket baxş kardey bıə

Qilon de Həştərxani ticori,aqrar sənaye,turizm iyən elmi rabitəon inkişofiro bıə səyon

Qilon de Həştərxani ticori,aqrar sənaye,turizm iyən elmi rabitəon inkişofiro bıə səyon

Qilon de Həştərxani ticori,aqrar sənaye,turizm iyən elmi rabitəon inkişofiro bıə səyon

Ostoroədə

Ostoroədə "Şəmsuş - Şumus" İmom Rıza(ə)-i mılodi ruji idə mərosim

Ostoroədə "Şəmsuş - Şumus" İmom Rıza(ə)-i mılodi ruji idə mərosim

Bə Ostoro İmomzodəon ziyorətqo 1milyard tumən komək kardey be

Bə Ostoro İmomzodəon ziyorətqo 1milyard tumən komək kardey be

Bə Ostoro İmomzodəon ziyorətqo 1milyard tumən komək kardey be

Rizvanşəhrədə 5 həzosə vey dastəkə paket baxş kardey bıə

Rizvanşəhrədə 5 həzosə vey dastəkə paket baxş kardey bıə

Rizvanşəhrədə 5 həzosə vey dastəkə paket baxş kardey bıə

Qilon de Həştərxani ticori,aqrar sənaye,turizm iyən elmi rabitəon inkişofiro bıə səyon

Qilon de Həştərxani ticori,aqrar sənaye,turizm iyən elmi rabitəon inkişofiro bıə səyon

Qilon de Həştərxani ticori,aqrar sənaye,turizm iyən elmi rabitəon inkişofiro bıə səyon

Ostoroədə

Ostoroədə "Şəmsuş - Şumus" İmom Rıza(ə)-i mılodi ruji idə mərosim

Ostoroədə "Şəmsuş - Şumus" İmom Rıza(ə)-i mılodi ruji idə mərosim

Qəncə hadisonku 2 sor dəvarde.

Qəncə hadisonku 2 sor dəvarde.

Çe Qəncə navkonə icra hakimiyyəti sərdar Elmar Vəliyevi Yunis Səfərovi tərəfo de qolulə je 2 sor təmom bıe. Həmonə hadisə bə peş şəhəri mərkəzi meydonədə mitinq təşkil bıe, Rəşad Beyukkişiyevi 2 nəfər polisə zabit de ğəmə jeşe kıştışe.

Ğərəbağ Azərbaycan Respublika dasiku ıştə ərazi ozod karde dumoədəy.

Ğərəbağ Azərbaycan Respublika dasiku ıştə ərazi ozod karde dumoədəy.

Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə xarici koon vəzorətxonə elanış ka ım məntəğə,Azərbaycan Respublika dasiku ıştə məntəğon ozod karde dumoədəy.

Boku mərizxonəon de Koronə noxəşinon pur bıən?

Boku mərizxonəon de Koronə noxəşinon pur bıən?

Bə Boku hokuməti doə rəsmiə məlumati əsasən Respublikadə bə COVİD -19 virusi mubtəlo bıəkəson miğdar 9 həzo nəfərisən dəvardə. Har ruj ım noxəşinon miğdar 500 kəsisən vey ziyod bedə. Boku mərizxonəon həni de vırə nıbe vonə əvoni bə stasionar ğəbul kardedənin, bo mualicə ro bə kə vığandedən.

Boku hokumət ovi problemi həll karde ro kom tədbiron vindedə.

Boku hokumət ovi problemi həll karde ro kom tədbiron vindedə.

Az.R-ədə ovi problem dəvom kardedə. Im, ıştənən iqlə ımsor ne, çand sorone ki, mevcude. Əhali arxon lırdinə ovi sətij kardedən , ey peşome məcburiyyətədə mandedən.