Ayətullah Seyid Amili bə Şeyxulislam Paşazadə təşəkkur votışe.

Ayətullah Seyid Amili bə Şeyxulislam Paşazadə təşəkkur votışe.

Çe Ali Məğam Rəhbər Ayətullah Seyid Əli Xamenei Ərdəbili numayəndə Ayətullah Seyid Həsən Amili ıştə cımmə nomoji xutbədə bə Ğəfğaz Mısılmonon İdarə sədr Şeyxulislam Allahşukur Paşazadə votəyon pexəvə

Penitensiarə Xidmətədə vəziyyət çı cure.

Penitensiarə Xidmətədə vəziyyət çı cure.

Əliyevi hokumət xeyli vaxte ki, Respublikadə əsasinə islahaton barde həxədə xəbəon dodə. De ım məğsədi xeyli barzə və miyonə dərəcəninə vəzifədarə məmuron bə istefa vığandəşone və ya bə cinayətə məsuliyyət cəlb kardə bıə

Şeyxulislam Hacı Allahşukur Paşazadə votemon bə komon xoş nome.

Şeyxulislam Hacı Allahşukur Paşazadə votemon bə komon xoş nome.

Ğəfğaz Mısılmonon İdarə sədr Şeyxulislam Hacı Allahşukur Paşazadə de Ğıbonə İdi munasibəti votə nitğədə ğeyd kardışe ki, dıminə Qərəboği canqi ğələbədə Turkiyə və İroni yolə zəhmətşon bıe. Çe Ayətullah Xamenei doə fətva bo çəmə ğələbə yolə əhəmiyyətış hestbe.

Az.R-ədə daxili turizmi problemon.

Az.R-ədə daxili turizmi problemon.

Vəziron Kabineti tono Operativə Ğərarqohi karantinə rejim xeyli həmul kardışe. Əmo zəminə marzon bastə vəziyyətədə oqətışe, diə məkəmon ki, həvo sərhədon xeyli vaxte ki, oje

Qilan ostanədə həvo 5 desbə 10 dərəcə  kam bəbe.

Qilan ostanədə həvo 5 desbə 10 dərəcə kam bəbe.

Qilan ostanədə həvo 5 desbə 10 dərəcə kam bəbe.

De şeyx Səfiəddin Ərdəbili  əziz qəte ruji mınosibəti

De şeyx Səfiəddin Ərdəbili əziz qəte ruji mınosibəti

De şeyx Səfiəddin Ərdəbili əziz qəte ruji mınosibəti(mordad manqi 4 nə ruj)

Xanom Mino Əmir Ərdəcani sıxanon tojə tolışə şerə kitobi həxədə(xanom Əprozı Həray) şerə kitob ,sıpiyə tolışə oləti tan kardəkəs xanom Əmir naşir və əqılə xanom Əproz şair

Xanom Mino Əmir Ərdəcani sıxanon tojə tolışə şerə kitobi həxədə(xanom Əprozı Həray) şerə kitob ,sıpiyə tolışə oləti tan kardəkəs xanom Əmir naşir və əqılə xanom Əproz şair

Xanom Mino Əmir Ərdəcani sıxanon tojə tolışə şerə kitobi həxədə(xanom Əprozı Həray) şerə kitob ,sıpiyə tolışə oləti tan kardəkəs xanom Əmir naşir və əqılə xanom Əproz şair

ım ruji nom noe dəlil tir manqi 23 nə ruji İroni atom sazışi imza karde xotoye.

ım ruji nom noe dəlil tir manqi 23 nə ruji İroni atom sazışi imza karde xotoye.

Tolışə bıvə cənab Əskər Cəhandar Navi ehandımon dınyoədə votımon karde və mısbətə həmkoəti ruji mınosibəti

Ayətullah Seyid Amili bə Şeyxulislam Paşazadə təşəkkur votışe.

Ayətullah Seyid Amili bə Şeyxulislam Paşazadə təşəkkur votışe.

Çe Ali Məğam Rəhbər Ayətullah Seyid Əli Xamenei Ərdəbili numayəndə Ayətullah Seyid Həsən Amili ıştə cımmə nomoji xutbədə bə Ğəfğaz Mısılmonon İdarə sədr Şeyxulislam Allahşukur Paşazadə votəyon pexəvə

Boku hokumət bə Rusiya di təsərrufati məhsulon vığande bə səhmon dənodə.

Boku hokumət bə Rusiya di təsərrufati məhsulon vığande bə səhmon dənodə.

Rusiya bo Az.R mivə - tərəvəz həvate ro ən yolə, həmən vərzinə vıjore. Imsornə mevsumədə ım məhsulon bə kobəsonə hamsuə devləti ixrac kardeədə xeyli mışğılon bə meydon beşəbe

Penitensiarə Xidmətədə vəziyyət çı cure.

Penitensiarə Xidmətədə vəziyyət çı cure.

Əliyevi hokumət xeyli vaxte ki, Respublikadə əsasinə islahaton barde həxədə xəbəon dodə. De ım məğsədi xeyli barzə və miyonə dərəcəninə vəzifədarə məmuron bə istefa vığandəşone və ya bə cinayətə məsuliyyət cəlb kardə bıə

Ğərəboğədə mina tıpı 21 nəfəri kışte iyən zəxmin bey bois bıə.

Ğərəboğədə mina tıpı 21 nəfəri kışte iyən zəxmin bey bois bıə.

Rusiyə sulh mərominə ğıvvon nəzorəti jintonədə bıə məntəğədə mina tıpı 21 nəfəri kışte iyən zəxmin bey bois bıə.