Tolışi Əsalımədə idə mərosimon

Tolışi Əsalımədə idə mərosimon

Tolışi Əsalımədə idə mərosimon

Mısılmınon miyono vəhdəti ğoyməti zəruriye

Mısılmınon miyono vəhdəti ğoyməti zəruriye

Mısılmınon miyono vəhdəti ğoyməti zəruriye

Imsor anqivini məhsuliku 275 milyard tumən erj bə Qilonıjə meşəvonon ğısmət bıə

Imsor anqivini məhsuliku 275 milyard tumən erj bə Qilonıjə meşəvonon ğısmət bıə

Imsor anqivini məhsuliku 275 milyard tumən erj bə Qilonıjə meşəvonon ğısmət bıə

Vəhdət haftə barədə Ostoro İslomiyə Şurə rəyis cənab Səmapuri sıxanon

Vəhdət haftə barədə Ostoro İslomiyə Şurə rəyis cənab Səmapuri sıxanon

Vəhdət haftə barədə Ostoro İslomiyə Şurə rəis cənab Səmapuri sıxanon

Ostoro fərmondori muavin: kişvəri əmniyyət çı milləti bəsirət iyən ruhaniyyəti hidoyəti qirovədəy

Ostoro fərmondori muavin: kişvəri əmniyyət çı milləti bəsirət iyən ruhaniyyəti hidoyəti qirovədəy

Ostoro fərmondori əmniyyəti, ictimai və siyasiyə muavin votışe: İslomiyə İroni əmniyyət və oroməti çı milləti bəsirət iyən ruhaniyyəti hidoyəti qirovədəy

Tolışi Əsalımədə idə mərosimon

Tolışi Əsalımədə idə mərosimon

Tolışi Əsalımədə idə mərosimon

Mısılmınon miyono vəhdəti ğoyməti zəruriye

Mısılmınon miyono vəhdəti ğoyməti zəruriye

Mısılmınon miyono vəhdəti ğoyməti zəruriye

Qilon ostani vəli fəğih nımoyəndə Ayətullah Fəlahəti bə Tolış səfəş kardə

Qilon ostani vəli fəğih nımoyəndə Ayətullah Fəlahəti bə Tolış səfəş kardə

Qilon ostani vəli fəğih nımoyəndə və Rəşt şəhri cımə İmom Ayətullah Fəlahəti bə Tolış səfəş kardə

Huğuğə mudafiəkaron Az.R-ədə siyasiə məhbuson tojə siyahi elan kardışone.

Huğuğə mudafiəkaron Az.R-ədə siyasiə məhbuson tojə siyahi elan kardışone.

Az.R-ədə Siyasiə Məhbuson Azadi ro qıley İttifağ heste. Dəvardə rujonədə ey Respublika zindononədə siyasiə məhbuson tojə siyahi elan kardəşe. Siyahiədə 135 nəfəri nom heste.

Azərbaycan Respublika bə İroni devlət və millət səbəsəloməti

Azərbaycan Respublika bə İroni devlət və millət səbəsəloməti

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə qıləy tuviteriyə mesajədə İronədə buməlarzə hadisəku ıştə təəssufış elan karde və de İroni devlət və milləti norohətiədə ıştənış şərik zınə.

Tacikistanədə İŞİD terroristiyə qrupi tojə cinoyət.

Tacikistanədə İŞİD terroristiyə qrupi tojə cinoyət.

DAEŞ terroristiyə qrup bə Tacikistanədə qıləy sərhəd hərbiyə ğərorqo xuninə həmlə məsuliyəti bə ohdəş qəte.

Yunis Səfərovi istintağ bə orəx rəse.

Yunis Səfərovi istintağ bə orəx rəse.

2018-minə sori iyuli 3-minə ruji Qəncə şəhəri İcra hakimiyyəti çə vaxtnə sərdar Elmar Vəliyev və çey muhafizəvon Ğasım Aşpazov de qolulə jeşone. Bı koədə Yunis Səfərov bənə qınokari dəstqir kardışone. Meydan TV bə dast vardə xəbəku məlum bedə ki, ısət çe Yunisi ibtidai istintağ bə orəx rəsə. İstintaği materialon bə Qəncə Qonə Cinayəton Məhkəmə vığanəşone.