Rizvonşəhrədə, kuçəkə toyfəon  moləvonon Bəharə kuçi iminnə festival bərpo bıə.

Rizvonşəhrədə, kuçəkə toyfəon moləvonon Bəharə kuçi iminnə festival bərpo bıə.

Xosə Tolışon səlom, şımə ruj bə xəy bıbu, dəvət kardəm bə ımrujnə xəbə reportaj baxşi quş bıdənən.

Qilonədə 100 faiziku vey, bırzi təvafuği kaştemoni bə vırə rəse.

Qilonədə 100 faiziku vey, bırzi təvafuği kaştemoni bə vırə rəse.

Mehribonon səlom, şımə ruj bə xəyr bıbu, ımruj həm qıləy reportajه bə şımə xıdmət təğdim bəbe ki bırzi kaştemoni barədəy, dəvət kardəm dəmə bə ico bımandən iyən bə ım reportaj quş bıdənən.

Qiloni obodəkə bəsic təşkilati yol votışe: 200 həzo nəfər, Qiloni cihodi qurupon ğolibədə fəaliyət kardey holədən.

Qiloni obodəkə bəsic təşkilati yol votışe: 200 həzo nəfər, Qiloni cihodi qurupon ğolibədə fəaliyət kardey holədən.

Xosə Tolışon səlom, şıməro xəyr və bərəkətinə jimoni urzu kardəm, şıməni dəvət kardəm dəmə bə ico bımandən və bə ımrujnə xəbə reportaj baxşi quş bıdənən.

Qilonədə bicoron şum jəe vey rə əncom bıbu.

Qilonədə bicoron şum jəe vey rə əncom bıbu.

Mehribonon səlom, şımə ruj bə xəyr bıbu, ısət co qılə reportaj bə şımə xıdmət təğdim bəbe, dəvət kardəm dəmə bə ico bımandən.

Rizvonşəhrədə, kuçəkə toyfəon  moləvonon Bəharə kuçi iminnə festival bərpo bıə.

Rizvonşəhrədə, kuçəkə toyfəon moləvonon Bəharə kuçi iminnə festival bərpo bıə.

Xosə Tolışon səlom, şımə ruj bə xəy bıbu, dəvət kardəm bə ımrujnə xəbə reportaj baxşi quş bıdənən.

Qilonədə 100 faiziku vey, bırzi təvafuği kaştemoni bə vırə rəse.

Qilonədə 100 faiziku vey, bırzi təvafuği kaştemoni bə vırə rəse.

Mehribonon səlom, şımə ruj bə xəyr bıbu, ımruj həm qıləy reportajه bə şımə xıdmət təğdim bəbe ki bırzi kaştemoni barədəy, dəvət kardəm dəmə bə ico bımandən iyən bə ım reportaj quş bıdənən.

Qiloni obodəkə bəsic təşkilati yol votışe: 200 həzo nəfər, Qiloni cihodi qurupon ğolibədə fəaliyət kardey holədən.

Qiloni obodəkə bəsic təşkilati yol votışe: 200 həzo nəfər, Qiloni cihodi qurupon ğolibədə fəaliyət kardey holədən.

Xosə Tolışon səlom, şıməro xəyr və bərəkətinə jimoni urzu kardəm, şıməni dəvət kardəm dəmə bə ico bımandən və bə ımrujnə xəbə reportaj baxşi quş bıdənən.

Qilonədə bicoron şum jəe vey rə əncom bıbu.

Qilonədə bicoron şum jəe vey rə əncom bıbu.

Mehribonon səlom, şımə ruj bə xəyr bıbu, ısət co qılə reportaj bə şımə xıdmət təğdim bəbe, dəvət kardəm dəmə bə ico bımandən.

Ğərəbaği həxədə Əliyev vəPaşiniyan de Avropa şura rəisi vindımon.

Ğərəbaği həxədə Əliyev vəPaşiniyan de Avropa şura rəisi vindımon.

Azərbaycan Respublika prezdent İlham Əliyev və Ermənistanı 1 minnə vəzir Nikol Paşiniyan zinə əsrə vaxti Brosselədə qıləy 3 tərəfə iclosədə de Avropa şura rəis Çarlz Mişel Ğərəbaği sulh plani həxədə votımonışon dəvoni.

Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavin de İroni səfir vindımonış dəvoni.

Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavin de İroni səfir vindımonış dəvoni.

Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavin ki tojə bə Tehron səfərış kardə be , təşkil bə roziətion domo qəteyu,İron islam Respublika,Bokuədə bıə səfirədə vindımon və votımonış dəvoni.

Erməniston bə Azərbaycan Respublika dustiyəti iyən sulhinə meylon mısbətə reaksiya nışo bıdə.

Erməniston bə Azərbaycan Respublika dustiyəti iyən sulhinə meylon mısbətə reaksiya nışo bıdə.

Tırkiyə xarıci vəzir Ermənistoniku tələbış karde ki sulhi bərpo kardey çərçivədə bə Azərbaycan Respublika dustiyəti rəftoron mısbətə reaksiya nışo bıdə.

İlham Əliyeviku Amerikə ptezidenti tələb.

İlham Əliyeviku Amerikə ptezidenti tələb.

Amerikə prezident rəsmən İlham Əliyeviku tələbış karde ki həmmə Azərion həx-huğuğiku mudafiə kardey çərçivədə, bə ğovmi təhrikəkə hərəkəton əlovə bıkə.