İstehsoli vaştemoni şoari bə nəticə rosniyo bəpe cıvonon zərfiyətiku istifadə bıbo

İstehsoli vaştemoni şoari bə nəticə rosniyo bəpe cıvonon zərfiyətiku istifadə bıbo

İstehsoli vaştemoni şoari bə nəticə rosniyo bəpe cıvonon zərfiyətiku istifadə bıbo

Qilon ostanədə Ostoro şəhristan anqivini istehsolədə dı minə dərəcədəy

Qilon ostanədə Ostoro şəhristan anqivini istehsolədə dı minə dərəcədəy

Qilon ostanədə Ostoro şəhristan anqivini istehsolədə dı minə dərəcədəy

70 faizi səve  Qiloni bocoronku şum jə bıə

70 faizi səve Qiloni bocoronku şum jə bıə

70 faizi səve Qiloni bocoronku şum jə bıə

Tojə sori 13 minə ruji (Təbiətı ruji) kədə bəmandemon Cənab Həmidi sıxanon

Tojə sori 13 minə ruji (Təbiətı ruji) kədə bəmandemon Cənab Həmidi sıxanon

Tojə sori 13 minə ruji (Təbiətı ruji) kədə bəmandemon Cənab Həmidi sıxanon

İstehsoli vaştemoni şoari bə nəticə rosniyo bəpe cıvonon zərfiyətiku istifadə bıbo

İstehsoli vaştemoni şoari bə nəticə rosniyo bəpe cıvonon zərfiyətiku istifadə bıbo

İstehsoli vaştemoni şoari bə nəticə rosniyo bəpe cıvonon zərfiyətiku istifadə bıbo

Qilon ostanədə Ostoro şəhristan anqivini istehsolədə dı minə dərəcədəy

Qilon ostanədə Ostoro şəhristan anqivini istehsolədə dı minə dərəcədəy

Qilon ostanədə Ostoro şəhristan anqivini istehsolədə dı minə dərəcədəy

70 faizi səve  Qiloni bocoronku şum jə bıə

70 faizi səve Qiloni bocoronku şum jə bıə

70 faizi səve Qiloni bocoronku şum jə bıə

Tojə sori 13 minə ruji (Təbiətı ruji) kədə bəmandemon Cənab Həmidi sıxanon

Tojə sori 13 minə ruji (Təbiətı ruji) kədə bəmandemon Cənab Həmidi sıxanon

Tojə sori 13 minə ruji (Təbiətı ruji) kədə bəmandemon Cənab Həmidi sıxanon

Azərbaycan Respublika şəhrvandon kəyku beşe əzın nin.

Azərbaycan Respublika şəhrvandon kəyku beşe əzın nin.

De korona virus mubarizə barde məğsədi Azərbaycan Respublika şəhrvandon ım məmləkəti sərasərdə ıştə kəonku beşe əzın nin.

Azərbaycan Respublika məmləkətdə korona virusi xəbon

Azərbaycan Respublika məmləkətdə korona virusi xəbon

Azərbaycan Respublika məmləkəti daxili koon vəzorətxonə elanış kardə 5 həzo 73 nəfər şəhrədə bə şe ome ğədəğən noe əhəmmiyyət nıdoe xoto cərimə bən və 9 nəfər həm zindoni bən. Eyne holədə bə Azərbaycan Respublika vəziron heyəti tojə ğəroli əsosi ımrujnə ruji şəhrvandon kəyku xaric be ğədəğəne və fəğət zəruriyə koon əncom doeyu mincumlə xurəki hıreyu de polisi icazə təin bə kamə mıddətdə kəyku beşe bəznen.

Pakistan,Filipin,Yaponiya,Azərbaycan Respublika və Tırkiyə məmləkətonədə korona virusi oxonə xəbon

Pakistan,Filipin,Yaponiya,Azərbaycan Respublika və Tırkiyə məmləkətonədə korona virusi oxonə xəbon

Pakistanı mediyaon elanışon kardə ım məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bə kəson ədəd bə 2500 nəfər rəsə.

Azərbaycan Respublikaədə korona oxonə vəziyət

Azərbaycan Respublikaədə korona oxonə vəziyət

Azərbaycan Respublika məmləkətdə 41 nəfəri həm bə korona virus mıbtəlo beədə ım məmləkətdə cəmi bə korona virusi mıbtəlo bə kəson ədəd bə 400 nəfər rəsə.