De Rusiya  viloyət və regional ticorət əloğəon zumand kardey.

De Rusiya viloyət və regional ticorət əloğəon zumand kardey.

De Rusiya viloyət və regional ticorət əloğəon zumand kardey.

Qilani bicoronku aqrar sənaye məhsulon 2 minnə kərə kaştey bino bıə.

Qilani bicoronku aqrar sənaye məhsulon 2 minnə kərə kaştey bino bıə.

Qilani bicoronku aqrar sənaye məhsulon 2 minnə kərə kaştey bino bıə.

Qiloni ostanədə bırzi dıvey bə oxo rəse

Qiloni ostanədə bırzi dıvey bə oxo rəse

Qiloni ostanədə bırzi dıvey bə oxo rəse

Qilonədə bo ehtiyocinə şəxson Huseyni itam kardey plan icro bəbe

Qilonədə bo ehtiyocinə şəxson Huseyni itam kardey plan icro bəbe

Qilonədə bo ehtiyocinə şəxson Huseyni itam kardey plan icro bəbe

Dınyo Turizm Ruj-Tolış

Dınyo Turizm Ruj-Tolış

Im çı məzlumon sədoye ki,şımə məseydon

Im çı məzlumon sədoye ki,şımə məseydon

De Tolışi rədyo fəoliyyəti şonzəminə sori mınosibəti deçəy koəkəyon bə ico

Tolışi de orijinalə memarəti bıə kanə malikonəon

Tolışi de orijinalə memarəti bıə kanə malikonəon

Tolış şəhrstanədə ovəyzi  nəticədə Qilan ostani məsul şəxson tədbir.

Tolış şəhrstanədə ovəyzi nəticədə Qilan ostani məsul şəxson tədbir.

İmdod ərosnə təşkilaton cəhd kardən Tolış şəhrstani ovəyz vində məntəğon bə normal vəziyyət oqırdınon.

Tırkiyə 300 qıələ hərbiş bə Azərbaycan Respublika vığande.

Tırkiyə 300 qıələ hərbiş bə Azərbaycan Respublika vığande.

Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni sərhədədə şiddətinə daveon çı Tırkiyə 300 qıələ hərbion bə Azərbaycan Respublika vığandey bois be.

İron iyən Nəxçivan muxtar respublika miyono əloğəon bə inkişofi tərəfe.

İron iyən Nəxçivan muxtar respublika miyono əloğəon bə inkişofi tərəfe.

Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni səfir iyan Bokuədə bıə Nəxçivan muxtar respublika daim nəmayəndəti şobə rəis 2 tərəfi əloğəon barədə muzakirə və sohbət kardışone.

De Amerkə steratejik əloğəon hevuj kardeyro Ermənistoni cəhdon.

De Amerkə steratejik əloğəon hevuj kardeyro Ermənistoni cəhdon.

Ermənistoni dıvlət elanış karde ki muxtəlif roon vositə de Amerkə steratejik əloğəon zumand karde pidəşe.

Azərbaycan Respublika ərtışi tojə hərbi manevr.

Azərbaycan Respublika ərtışi tojə hərbi manevr.

Boku iyən İrəvani miyono behroninə vəziyəti qıvonin bey həmzəman Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzarətxonə ijən coqılə taktiki hərbi manevri dəvoniyeyku xəbəş do.