Ostoro cımə İmom bo islami vəhdəti mıhkəm kardero bə Ğıroni əndişəon təkidış karde.

Ostoro cımə İmom bo islami vəhdəti mıhkəm kardero bə Ğıroni əndişəon təkidış karde.

Ostoro cımə İmom, Ğıron iyən vahidə ğiblə çı mısılmonon həmdıləti və vəhdəti onsoronku bə hisobış varde, və vəhy kəlomədə fik və tədəbburi bo islami ibemon və bıvəti zumand kardero zərruriyətonku zınəş be.

Ostoroədə vəhdət haftə mərosimon.

Ostoroədə vəhdət haftə mərosimon.

Ostoroədə Xıdo Rəsul(s) moəku bıə ruji iyən vəhdət haftə məxsus mərosimon de şiə iyən sınnion iştiroki bino be.

Tolış iyən Ostoro İronədə bıə şiə və sınnion miyono vəhdəti simvolin.

Tolış iyən Ostoro İronədə bıə şiə və sınnion miyono vəhdəti simvolin.

Ostoro şəhri cumə imom votışe: həğiğətən Tolış iyən Ostoro millət İronədə bıə şiə və sınnion miyono vəhdəti simvolin.

Anti koronavirusi peyvəndi jəeədə Qilon ostani reytinq çı İroniku vey çokə vəziyətədəy.

Anti koronavirusi peyvəndi jəeədə Qilon ostani reytinq çı İroniku vey çokə vəziyətədəy.

Qilonədə koronavirusi peyvəndi jəe miğdor 12 faiz çı İroni miyonə reytinqiku veye.

Ostoro cımə İmom bo islami vəhdəti mıhkəm kardero bə Ğıroni əndişəon təkidış karde.

Ostoro cımə İmom bo islami vəhdəti mıhkəm kardero bə Ğıroni əndişəon təkidış karde.

Ostoro cımə İmom, Ğıron iyən vahidə ğiblə çı mısılmonon həmdıləti və vəhdəti onsoronku bə hisobış varde, və vəhy kəlomədə fik və tədəbburi bo islami ibemon və bıvəti zumand kardero zərruriyətonku zınəş be.

Ostoroədə vəhdət haftə mərosimon.

Ostoroədə vəhdət haftə mərosimon.

Ostoroədə Xıdo Rəsul(s) moəku bıə ruji iyən vəhdət haftə məxsus mərosimon de şiə iyən sınnion iştiroki bino be.

İdın mubarək bıbo

İdın mubarək bıbo

De Xıdo rəsul(s) viladəti sorəqardışi mınosibəti Sohrab Zəhiri qamə nido bıməsən

Tolış iyən Ostoro İronədə bıə şiə və sınnion miyono vəhdəti simvolin.

Tolış iyən Ostoro İronədə bıə şiə və sınnion miyono vəhdəti simvolin.

Ostoro şəhri cumə imom votışe: həğiğətən Tolış iyən Ostoro millət İronədə bıə şiə və sınnion miyono vəhdəti simvolin.

Ermənistan, Rusiyə və Azərbaycan Respublika 3 cəhətə iclos Maskva şəhrədə bərpo be.

Ermənistan, Rusiyə və Azərbaycan Respublika 3 cəhətə iclos Maskva şəhrədə bərpo be.

Ermənistan,Rusiyə və Azərbaycan Respublika 3 cəhətə iclos nəzədə bə planon icra kardeyu Maskva şəhrədə bərpo be.

Polis bə Nardarani hadisə şəhidon ğəbi nəzarət kardedə.

Polis bə Nardarani hadisə şəhidon ğəbi nəzarət kardedə.

2015-minə sori noyabrə manqi 26-ədə Boku hokuməti Nardaran ğəsəbədə bə dindaron əleyh qıley əməliyyat təşkil kardışe. Bəvədə 4 nəfər dindar, 2 nəfər polis şəhid kardışone

Tırkiyə Azərbaycan Respublikaku qaz idxal kardedə.

Tırkiyə Azərbaycan Respublikaku qaz idxal kardedə.

Tırkiyə ruj bə ruj bə enerji veyə ehtiyocon təmin kardeyu təbiiyə qazi idxal kardeyu de Azərbaycan Respublika roziyə sənədonış imza kardə.

Boku hokuməti ğaz və bərği ğıymət ijən boho kardışe

Boku hokuməti ğaz və bərği ğıymət ijən boho kardışe

Çe Boku hokuməti Tarifə Şura nomədə qıley vəsilə hestışe. Çey ko-pişə əhali istifadə kardə məhsul və xidməton ğiyməti boho kardeye