Tolışədə kompyuter tomaqrafiyə aparati ojbemon

Tolışədə kompyuter tomaqrafiyə aparati ojbemon

Tolışi şəhid Nurani nomo noxəşxonədə kompyuter tomaqrafiyə aparati ojbemon

Tolış,Qilonədə tutuni istehsoli ğutbe

Tolış,Qilonədə tutuni istehsoli ğutbe

Tolışi tutuni şirkəti rəyisi voteşe:ın şəhrıston Qiloni ostanədə tutuni istehsoli mərkəz və ğutbe.

Kuçəkəyon turizm komitə iclos

Kuçəkəyon turizm komitə iclos

Rizvanşəhrədə Kuçəkəyon turizm komitə iclos bərpo be

Bə Amerkə Konqresi həmlə,ğərbi demokratiyə puçəti nışon doydə.

Bə Amerkə Konqresi həmlə,ğərbi demokratiyə puçəti nışon doydə.

Əsalımi İmom Cımə voteşe:Amerkə de tosə ısət jıqo qıləy yavə və bə xoş nıomə rujış bıə nıbe.

Qilan iyən tolışə şəhron və dion ım ostanədə  zımsoni 1 minnə manqi oxonə rujonədə həşiyə həvoş heste.

Qilan iyən tolışə şəhron və dion ım ostanədə zımsoni 1 minnə manqi oxonə rujonədə həşiyə həvoş heste.

Qilan iyən tolışə şəhron və dion ım ostanədə zımsoni 1 minnə manqi oxonə rujonədə həşiyə həvoş heste.

Tolışədə kompyuter tomaqrafiyə aparati ojbemon

Tolışədə kompyuter tomaqrafiyə aparati ojbemon

Tolışi şəhid Nurani nomo noxəşxonədə kompyuter tomaqrafiyə aparati ojbemon

Şindani vişəonədə otəş dəvom kardedə!

Şindani vişəonədə otəş dəvom kardedə!

Azərbaycan Respublika ekoloqia iyən təbii mənbəon vəzarətxonə çı Ostoro Hirkani vişəonədə şiddətinə otəşi dəvom peydo kardeyku xəbə dodə.

Qilan ostanədə ekoturizm istirahət mərkəzon 100 faizə inkişafış bə.

Qilan ostanədə ekoturizm istirahət mərkəzon 100 faizə inkişafış bə.

Imsor Qilani ostanədə mincumlə tolışə şəhron və dionədə ekoturizm istirahət mərkəzon icod karde 100 faizə inkişafış bə.

Tehronədə bıə İron iyən Azərbaycan Respublika iğtisodi həmkarion mıştərəkə kamissiya iclos.

Tehronədə bıə İron iyən Azərbaycan Respublika iğtisodi həmkarion mıştərəkə kamissiya iclos.

Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni səfir Tehronədə bıə İron iyən Azərbaycan Respublika iğtisodi həmkarion mıştərəkə kamissiya 14-ə iclosi dəvoniyeyku xəbəş do.

Azərbaycan Respublika Hirkani milli parki otəşiku tıkəy kam be.

Azərbaycan Respublika Hirkani milli parki otəşiku tıkəy kam be.

Azərbaycan Respublika foğoladə holon vəzarətxonə ım kişvəri Hirkani milli parki bəxi baxşon otəşi məhor kardeyku xəbəş do.

Azərbaycan Respublikaədə Həzrət Fatimə Zəhra(s) əzadariyə mərasim bərpo be.

Azərbaycan Respublikaədə Həzrət Fatimə Zəhra(s) əzadariyə mərasim bərpo be.

Həzrət Siddiğə Kobra Fatimə Zəhra(s) əzadariyə mərasim Azərbaycan Respublikaədə həzrəti şiəyon kədə bərpo be.

Osınə ro nəğliyatdə İron və Azərbaycan Respublika həmkoətion inkişaf bəkan.

Osınə ro nəğliyatdə İron və Azərbaycan Respublika həmkoətion inkişaf bəkan.

Azərbaycan Respublikaədə İroni səfir və ım məmləkəti osınə ro devlətiyə şirkəti rəis,osınə ro nəğliyat baxşədə 2 tərəfə həmkoətion barədə vindımon və votımonışon dəvoni.