Rizvanşəhri xəyyiron 120 qılə məişət komək bastəonışon ın şəhristani ehtiyoc bıəkəson miyono baxş bəkan

Rizvanşəhri xəyyiron 120 qılə məişət komək bastəonışon ın şəhristani ehtiyoc bıəkəson miyono baxş bəkan

Rizvanşəhri xəyyeron 120 qılə məişət komək bastəonışon ın şəhristani ehtiyoc bıəkəson miyono baxş bəkan

Qiloni ziyorətqohonədə ilahi ziyofəti plani icra karde

Qiloni ziyorətqohonədə ilahi ziyofəti plani icra karde

Qiloni ziyorətqohonədə ilahi ziyofəti plani icra karde

28 faiz Qiloni qumrukonku ixracat ve bəy

28 faiz Qiloni qumrukonku ixracat ve bəy

28 faiz Qiloni qumrukonku ixracat ve bəy

Tolışədə 691 nəfəri korona vaksinış ğəbul kardə

Tolışədə 691 nəfəri korona vaksinış ğəbul kardə

Tolışədə 691 nəfəri korona vaksinış ğəbul kardə

Şəhid qeneral mayor Suleymani nomo bə plani icraədə 5 həzo maska,Rizvanşəhr və Pərəsərı tolışə şəhronədə səlomət mərkəzonədə cəmaəti miyonədə baxş be.

Şəhid qeneral mayor Suleymani nomo bə plani icraədə 5 həzo maska,Rizvanşəhr və Pərəsərı tolışə şəhronədə səlomət mərkəzonədə cəmaəti miyonədə baxş be.

Şəhid qeneral mayor Suleymani nomo bə plani icraədə 5 həzo maska,Rizvanşəhr və Pərəsərı tolışə şəhronədə səlomət mərkəzonədə cəmaəti miyonədə baxş be.

Rizvanşəhri xəyyiron 120 qılə məişət komək bastəonışon ın şəhristani ehtiyoc bıəkəson miyono baxş bəkan

Rizvanşəhri xəyyiron 120 qılə məişət komək bastəonışon ın şəhristani ehtiyoc bıəkəson miyono baxş bəkan

Rizvanşəhri xəyyeron 120 qılə məişət komək bastəonışon ın şəhristani ehtiyoc bıəkəson miyono baxş bəkan

Anqə nomo bıə vıl

Anqə nomo bıə vıl

Anqə hi mahbobə təbiət forsiədə bə ım vıl şəğayeğ votedən Anbanədə və ım vıli Anqə votdəmon və çəmə diədə Anqə hi nomo qıləy hi heste ki jıqo vılonış heste.

İronədə Kaspi dıyoədə moy qəte zəman bə oxo rəsə

İronədə Kaspi dıyoədə moy qəte zəman bə oxo rəsə

Tolışon həm Kaspi dıyoku moy qəteşon tərk karde .moy qəte zəman ım dıyoədə sə bə.

Azərbaycan Respublika rujə manqədə.

Azərbaycan Respublika rujə manqədə.

Azərbaycan Respublika mıslmonə millət, Rəməzanə manqi, əyyami qardo xoki ıştə dıliku təmiz kardeyu çokə frsət zındən.

İslamiyə tərbiyəti tojə ğanon Azərbaycan Respublikaədə bə imza rəsə.

İslamiyə tərbiyəti tojə ğanon Azərbaycan Respublikaədə bə imza rəsə.

Azərbaycan Respublikaədə,islamiyə tərbiyəti diniyə bovəon ozodəti ğanoni bə imza rəseədə hırdənon diniyə tərbiyət bəpe bə çəvon cismi və ruhiyə səlomətəti təsir nınə.

Azərbaycan Respublika ruhaniyon ımsornə rəməzanə manqışon hicabı manq nomışon noə.

Azərbaycan Respublika ruhaniyon ımsornə rəməzanə manqışon hicabı manq nomışon noə.

Imsor, xanımon şəxsiyə sənədon mincumlə pasportdə be hicabə şikilonku istifadə karde zərurəti vədə etirazon qorə, mubarək rujə manq Azərbaycan Respublika ruhaniyon tərəfo hicabı manq nom noə bə.

Çe Azərbaycanə Respublika iğtisadi inkişafi perspektivon

Çe Azərbaycanə Respublika iğtisadi inkişafi perspektivon

Prezident Əliyevi tosə 2030-minə sori məmləkəti iğtisadi inkişafi 10 sornə perspektivə istiğaməton həxədə proqram təsdiğ kardəşe