Azərbaycan

 • Az.R -ədə koronavirusi test çiki biznese?

  iyul 11, 2020 13:59

  Haliyədə Az.R Səhiyyə Vəzarəti de TƏBİB – yəni Tibbi Ərazi Şebəon İdarəkardə İbemoni arədə ziddiyyəton xeyli qıvonin bıə. Pandemiya behrani vaxti Səhiyyə Vəzarət de koronavarusi mubarizəku tamam bə kəno noşone, karantinə tədbiron bə TƏBİB-i monopoliya dəğandışone. Hərçənd ki, ım təşkilat Respublikadə bo icbari tibbiə sığorta tətbiğ karde ro onoəşonbe.

 • Boku hokuməti antikorrupsion mubarizə boçi səmərə dodəni.

  iyul 11, 2020 12:21

  Orəxnə manqonədə Boku hokuməti zorə vəsiləon, əsasən Devlətə Əmniyyətə Xidməti bə səlahiyyətinə məmuron əleyh xeyli antikorrupsiya əməliyyaton dəvuniəşe, çand qılə rayoni icra sərdaron , çəvon koməkaron, bənə Sərhədə Xidməti, Mədəniyyətə Vəzarəti, hətto Xariciə Koon Vəzarəti tərkibədə de korrupsiya ittihami həmonə təşkilaton məsuliyyətinə həmkaron dastqir kardışe.

 • Ermənistanı xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti Əliyeviku tındə tənğidon.

  iyul 10, 2020 10:43

  Ermənistanı xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Ana Nəğdaliyan,Azərbaycan Respublika prezdent İlham Əliyevi bə İrəvani zid sıxanon vədə reaksiyaş nışon do və votışe: Əliyev ıştə ğıvvə hifz karde xoto bə erməniyə fobiya siyasəti çanqış ğandə.

 • Fələstin işğali əraziədə Ermənistoni səfarətxonə oj bey barədə İroni notaon.

  iyul 09, 2020 23:36

  İrəvanədə İroni səfir İsrailədə Ermənistoni səfarətxonə oj bey barədə İroni niqərani və notaon bəyonış karde.

 • Əliyev ijən Minsk qrupi tənğidış karde.

  iyul 08, 2020 23:52

  Azərbaycan Respublika prezident Ğərəboği behroni həlli barədə ijən Minsk qrupi fəaliyəton tənğidış karde.

 • Korona pandemiya çe Az.R səhiyyə sahə nağisəti bə oşko bekardəşe.

  iyul 08, 2020 12:58

  Çe Az.R səhiyyə sahədə nırəsəyon barədə keşvəri Mass-mediadə vey nıvıştəşone, təhlilqəron vey votəşone, əmo Əliyevi hokuməti ım vəziyyəti sərost karde ro hiç qıley əməli tədbir bə jimon dəvuniəşni. Bə səhiyyə aid muxtəlifə muəssisəonədə nağisə vəziyyəton qıleyən Sipiə Ciqəri Noxəşi Elmi-Tədğiğatə İnstitutədəy.

 • Qəncə hadisonku 2 sor dəvarde.

  iyul 07, 2020 13:15

  Çe Qəncə navkonə icra hakimiyyəti sərdar Elmar Vəliyevi Yunis Səfərovi tərəfo de qolulə je 2 sor təmom bıe. Həmonə hadisə bə peş şəhəri mərkəzi meydonədə mitinq təşkil bıe, Rəşad Beyukkişiyevi 2 nəfər polisə zabit de ğəmə jeşe kıştışe.

 • Ğərəbağ Azərbaycan Respublika dasiku ıştə ərazi ozod karde dumoədəy.

  iyul 07, 2020 09:33

  Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə xarici koon vəzorətxonə elanış ka ım məntəğə,Azərbaycan Respublika dasiku ıştə məntəğon ozod karde dumoədəy.

 • Boku mərizxonəon de Koronə noxəşinon pur bıən?

  iyul 06, 2020 14:14

  Bə Boku hokuməti doə rəsmiə məlumati əsasən Respublikadə bə COVİD -19 virusi mubtəlo bıəkəson miğdar 9 həzo nəfərisən dəvardə. Har ruj ım noxəşinon miğdar 500 kəsisən vey ziyod bedə. Boku mərizxonəon həni de vırə nıbe vonə əvoni bə stasionar ğəbul kardedənin, bo mualicə ro bə kə vığandedən.