09 İyul 2018, 15:10
  • Boku hokuməti bə Yunis Səfərovi terrorçə nom noşe.

Yunis Səfərov ki, iyulə manqi 3-ədə Qəncə şəhəri İcra Hakimiyyəti sərdar de qolulə jəşe, çey ictimaiyyəti tərəfo mudafiə şe-şe inkişaf kardedə.

Moskva şəhərədə 2 nəfər vəkil ki, əslən tolışin, bə Prezident Putini muraciət vığandışone, çeyku xahiş kardışone ki, Yunis Səfərov Rusiya şəhrıvand bıe səbəbiku çey huğuğon mudafiə karde ro Rusiya hokumət muvafiğ tədbiron bıvindo. Çe Səfərovi ictimai mudafiə təşkil karde roədən Rusiya dini və siyasiə navğədəmon fəaliyyət nişon dodən. Çand qılə vəkil çey huğuğon mudafiə karde ro amadə mande bəyon kardəşone. Huğuğşunas İlqar Altay de bə Yunisi işqəncə fakton əlağədar bə Respublika Sər prokurori muraciət kardışe ki, bı koədə qınokarə şəxson bə məsuliyyət cəlb bıkon. Sosial şəbəkonədə elan bıe ki, Hollandiyadə çe Səfərovi huğuğon mudafiə komitə bə fəaliyyət bino kardəşe.

Huğuğə mudafiəkar, Sulh və Demokratiya İnstituti sədr, siyasiə muhacir Leyla Yunus bə Səfərovi işqəncə doe barədə bəyanat doəşe, votəşe ki, Beynəlxalğə huğuğə mudafiə təşkilaton, AŞPA və Avropa Parlamenti deputaton, diplomaton Yunisi işqəncəninə fotoku, ki, sosial şəbəkonədə pevolo kardəşonbe, bə mot vəziyyət dəqınən.

İyli 6-ədə Az.R huğuğə muhafizə orğanon bahəm rəsmi məlumat doşone ki, məvotbən Yunis Səfərovi əməl terrorçıə aktebən, ey de islamiə devlət soxte məğsədi qrup təşkil kardəşebən. Quya həmonə qrupi  3 nəfər uzv dəstqir kardəşone.

Əmo de həfttiri məmləkətədə islamə devlət soxte çı cur mumkun bıe barədə hokuməti ım vəzifədaron bə cəmiyyəti izahat doəşon ni.

 

 

təğ

komment