sen 07, 2019 08:55 Asia/Tehran

Sentyabri 3-minə ruji Şəmkur şəhrestoni Sabirkənd diy sakinon etirazə aksiya dəvuniəşone, mərkəzi şosse roonədə qıləy pebıriəşone. Ğıssə muddətədə polison omən çəvon ım hərəkəti və səşone.

“Azadi Radio” xəbə doəşe ki, bə ım aksiya səbəb həmonə diədə ğazi təchizatədə problem bıeye. Diy sakinon  votəşone ki, Sabirkəndədə 400 qılə kə heste, bə çəvon i poə ğaz okırniəşone, ə poə hələən bə ğazi həsrəte. Çand kərə bə rayoni İcra sərdari muraciətşon kardə, əmo çimi hiç qıley nəticəş bıə ni.

Az.R rəsmi dairon elan kardəşone ki, məmləkəti məntəğəon 95% de ğazi təmin bıən, əmo real vəziyyət tamam çimi əksi nişon dodə. Hətto bə məntəğəon ki, ğaz okırniə bıə, çəvon de ğazi təchizatədən rə-rə fasilon bə meydon beşedə. Məsələn, sentyabri 5-ədə “Azəriğaz”i elan kardışe ki, Sabunçi, Şağan, Şuvəlon, Ğalə ğəsəbəondə ğazi doemon muvəğğəti ğət  bəbe. Ey həmən bə əhali çe navo çəşnavi doşe ki, de mevsumi koon içra zərurəti əlağədar Beyləğan, Abşeron, Hacığabul, Şirvan, Ağstafa rayonon çand qılə məntəğəonədə muvəğğəti ğaz nibəbe. Diə məkəmon ki, “Azəriğaz”i ım ko de texniki səbəbon izah kardışe,  iğtisadşunas Natiğ Cəfərli çımi səbəbi məmləkətədə ğazi defisiti bə əməl omeədə vindedə.

Əv izah kardedə ki, Az.R 2018-minə sori iyulə manqi nisbətədə ımsori iyulə manqədə bə xaric ğazi ixrac 60% ziyod kardəşe. Əmo məmləkəti mədənonədə  ğazi  hasilat çəmi  34% ziyod bıə. Im nırəsə 26%-i çe arə barde ro yəqin ki, çe hamsuə devlətonku ğaz hırie lozim bıe. Əmo Əliyevi hokumət ım nırəsəy bə əhali hisob çe arə barde pidəşe. Çunki hokuməti çe Rusiyaku ğaz hırie barədə rəsmi məlumat elan kardəş ni. Bə İroni isə Amerika sanksiya tətbiğ kardəşe, Boku hokumət çətin ki, çe Amerika ım ğədəğəku yan dəvarde çurətədə  bıbo.

 

təğ

komment