10 Sentyabr 2019, 11:44
  • Dınyo muxtəlifə kişvəronədə Huseyni əzodorəti mərasimon bərpo be.

Azərbaycan Respublikaədə bıə çandə məhdudiyəton jentonədə xəbə omə vey məçiton və Husseyniyəon Huseyni əzadarəti mərosimi bərpo kardedən.

Bə İrib raporti əsos Azərbaycan Respublika əzodorə millət zinə şəv çı şiəyon 3 minə İmom Həzrəte Ağa İmom Husseyn(ə) və çəy bəfodorə əshobi şəhodəti yolə matəmədə məxsusə mərasimonədə iştirok kardeşone ijən dıştə mola və ağa misibəti həm nolə bıən.

Aşura məktəbi aşiğon ım kişvəri vey məçiton və Husseyniyəonədə əzodorti mərosimon təşkil doşone və ijən sabiteşon kardə ki har miğdor ki məhdudiyəton dəvomış bıbu zalim və istikbariyə ğıvvon çı Əime Əthar(ə) nur və eşği məhv karde əzı nin.

Şame ğəribani mərasim həm ğərore ımruj bərpo be.

Imsornə həm bənə dəvardə soron Buko hukumət de veyə məhdudiyəton məxsusən Tolışə şəhronədə pidəş be İmom Husseyn(ə)-i matəmə mərasimon ijən aşura ruji mərosimonədə poroblım icod bıkə ki muvəffəğ nıbe boçi ki Buko dıvlət hələ ım kişvərədə bə cəmaəti 85 faiz şiə bey və çandə bə Əhli Beyt(ə) bəfodor mande.

Məhərrəmə manqi 10 nə ruj dınyo şiəyon 3 minnə imom şəhidon salar Həzrət imom Huseyn(ə) şəhodəti sorəqardışe ki hicri ğəməri 61 minnə sori məhərrəmə manqi 10 nə ruji 57 sorətiədə kərbəloədə şəhid be.

komment