sen 11, 2019 10:33 Asia/Tehran

Az. Respublika Mass-media daima məmləkəti avtomobilə roon bevəcə vəziyyəti barədə məlumat dodə.

Dəvardə rujonədə “Azadi Radio” Boku şəhəri Biləcəri ğəsəbə Natəvan kuçədə roy i hissə epıke barədə xəbə doşe. Bımi anəhoyən pape nıbe mumkun əbi, qirəm həmonə ro ımsori mart-aprelə manqonədə əsasinə təmir kardəşon bənəbe. Bənə bımi çanədə co qılə şosse roon hestin ki, təmiriku  1-2 sori bə peş vılo bedə, devlətə budcəku  bə çey təmiri de çand milyonon vəsait sənibəton xarc bedə. Jiqo vəziyyətədə hiç bedəni ki, bə ım səhlənkarə koy qorə qıley cavabdeh şəxs bə məsuliyyət cəlb bıbo.

Meydan TV de ım problemi əlağədar qıley tədğiğat bardəşe. Məlume ki, 2017-minə sori oktyabrə manqi 18-də İlham Əliyevi Avtomobilə Roon Devlətə Aqentiyyəti onoe həxədə sərəncom doşe. Çə vaxtnəku məmləkəti ərazidə həmə şosse roon ım Aqentiyyət təmir və inşa kardedə. Hətto reqiononədə rayon və şəhəron icra hakimiyyətonən çe ım koyku bə kəno noşone. Isət ım Devlətə Komitə bevasitə bə Prezidenti tabeye, və çey Adminstrasiya tərəfo nəzarət kardə bedə.

2019-minə sori yanvar-iyunə manqonədə de prezident Əliyevi 32 qılə sərəncomi bə Avtomobilə Roon Devlətə Aqentiyyəti çe devləti budcəku  bo məmləkəti şosse roon təmir və inşa ro 216 milyon 400 həzo mənot pul co kardəşone. İyo əsas nıçiə cəhət əve ki, de ğanuni, ım vəsaiton realizasiya prosesədə şəffafəti təmin karde ro  Aqentiyyət bəpe tender elan bıko, de musabiğə roy  ro okırniə muəssison muğavilə dəbasto və  ım koy bəvon həvolə bıkardo. Əmo çey saytədə tosə ısət tender elan bıe barədə hiç qıley məlumat ni. Çe devlətə budcəku anədə dıjdə vəsaiti bə kom vırə, çanədə və çı cur xarc bıe həxədən informasiya ni. Prezidenti Adminstrasiyan bey nəzarət karde məqəvuji çe yod bekardəşe. Bı səbəbən məmləkəti tojə şosse roon ıştə təminat muddətisən xeyli bə nav beqınidə, bo istifadə bə ğeyri – munasibə hol eqınidə. Imən çe devlətə budcəku əlavə sa milyon mənoton bə vo doe səbəb bedə.

 

təğ

komment