sen 11, 2019 10:37 Asia/Tehran

Qəncə məhbuson 8 nəfəro ibarət diqər qıley qrupi məhkəmə bə orəx rəsedə. Sentyabri 5-minə ruji iclasədə prokurori əvon bə 5 soriku tosə 16 sori zindonə cəzo məhkum karde pişe. Muttəhimon arədə Emil Məmmədov nuəperəse, bə həddo-buluğ rəsəni.

Prokurori bo ey 5 sor zindonə cəzo bırie təklif kardışe. Çey maşkinə ruji, yəni sentyabri 6-i məhkəmə prosesədə məhbuson elan kardışone ki, əvon zinə rujiku ənəhardəy dəvunidən. De ittiham tərəfi votəyon qətiyyən rozi nin, hiç qıley qıno soybən nin. Çəvon vəkilonən iddia kardəşone ki, ittiham tərəfi məhkəmə prosesədə məhbuson qıno  subut kardə dəlilon varde nıznışe. Bı səbəbən bəvon bəraət doe lozime. Meydan TV muxbiri məhbuson ənəhardə aksiya bino karde barədə bə Penitensiar Xidməti doə parsi cəvob se zınəş ni.

Im məhkəmə vəomə iclas sentyabri 12-də dəbəvarde.

Qəncə məhbuson valideynono i qrupi sentyabri 4-ədə bə Prezidenti Adminstrasiya tərəf şemon təşkil kardəşe. Aksiyadə iştirakəkon bə muxbiron votəşone ki, çəvon əvlodon tamamən beqınon, bı barədə çanədə  devləti ali mənsəbinə məmuron ğəbulonədə bıən, əmo əvon ədalətinə muhakimə təşkil kardəşon ni. Qəncə hadison təşkilkaron peydo karde əvəzi çəvon beqınoə əğılon məhkum kardəşone.

Tərtərədə i qrup hərbiçion 2017-minə sori mayə manqədə dəstqir, əvoni de bə vətəni xəyanətə maddə məhkum karde, çəvonədə çand kəsi işqəncə nəticədə tələf  beyən bə respublika cəmiyyəti çok məlume. Dəvardə rujonədə həmonə odəmon ailə uzvon çe Ədliyyə Vəzarəti vədə piket dəvuniəşone. Im məhkəmə proseson sənibəton dəvunie tələb kardəşone.

“Azadlıq.info”ən xəbə dodə ki, çe Avropa Şura Parlamentə Assambleya bə Azərbaycani siyasiə məhbuson dair məruzəkar Sunna Thorhildur Bokuədə de huğuğə mudafiəkar Oqtay Quləliyevi vindemon dəvuniəşe. Quləliyevi məmləkəti zindononədə bıə siyasiə məhbuson, Qəncə və Tərtəri məhbusonən əz cumlə, həxədə bey ətrofinə məlumat doəşe. Thorhilduri bı barədə obyektiv və mufəssəl qıley məruzə hozo karde votəşe.

 

təğ

komment